"Be a yardstick of quality. Some people aren't used to an environment where excellence is expected." Steve Jobs


 

Propisi o buci

  • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)
  • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09 i 60/16)
  • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)
  • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
  • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave