"A man always has two reasons for doing anything: a good reason and the real reason." J. P. Morgan


 

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Strateške karte buke i akcijski planovi u potpunosti moraju biti dostupni javnosti sukladno posebnim propisima koji uređuju informiranje i sudjelovanje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. Javnost se obavezno informira o rezultatima kao i obrazloženju rješenja, smjernica i predviđenih mjera upravljanja bukom.

O rezultatima strateških karata buke i konfliktnih karata buke se javnost informira na taj način da se njihovi rezultati prikazuju javnosti u tiskanom i/ili elektroničkom obliku.

Prijedlog akcijskog plana predstavlja se javnosti na način da obveznik izrade i ovlaštena pravna osoba koja je izradila prijedlog scenarija akcijskog plana upravljanja bukom provede jedno ili više javnih izlaganja radi informiranja javnosti i mogućnosti uvida kao i davanja prijedloga i primjedbi na prijedlog scenarija akcijskog plana. Javnost se zatim obavještava o završnoj verziji akcijskog plana.

Grafički prikaz Strateške karte buke Grada Zagreba, odnosno prikaz razreda indikatora buke po pojedinim izvorima buke i dobu dana je javno dostupan na poveznici https://geoportal.zagreb.hr/karta, kao jedan od slojeva na glavnom pregledniku Geoportala zagrebačke infrastrukture prostornih podataka.
 
Savjetovanja s javnošću u Gradu Zagrebu
Javna rasprava o Strateškoj karti buke 2014.
Javni uvid u Nacrt prijedloga odluke o lokacijama na kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine buke 2016. 
Javni uvid u Nacrt prijedloga akcijskog plana upravljanja bukom u Gradu Zagrebu


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave