„Usuditi se, to je cijena napretka.“ Victor Hugo


 

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Informiranje javnosti

U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:

1. zahtjevu nositelja zahvata (za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš; za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš; za procjenu utjecaja na okoliš; za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša), 
2. uputi o sadržaju studije 
3. odluci da se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu, 
4. rješenju (o potrebi procjene utjecaja na okoliš; o prihvatljivosti zahvata za okoliš; o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša; o svakom drugom rješenju u postupku donesenom u skladu sa zakonom) 

Nadležno tijelo informacije iz svoje nadležnosti, daje i objavljuje u trajanju od 30 dana na svojim službenim stranicama, a može ih dati i javnim oglašavanjem u tisku, službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i na drugi način.


 

Sudjelovanje javnosti

 

Tijekom postupka procjene utjecaja nekog zahvata na okoliš od izuzetnog je značaja učešće javnosti.

Javnost, zainteresirana javnost, te drugi sudionici u javnoj raspravi kao što su tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela sudjeluju u postupku procjene utjecaja na okoliš putem javne rasprave, koja uključuje javni uvid i javno izlaganje. 

Osim što javnost i zainteresirana javnost ima pravo uvida u studiju o utjecaju zahvata na okoliš, može i: 
• postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja predstavnicima nositelja zahvata, voditelja izrade studije, te projektantu koji je izradio idejnu skicu ili idejno rješenje zahvata; 
• upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz studiju o utjecaju na okoliš o kojoj se provodi javna rasprava; 
• davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
• uputiti nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku i na adresu određenima u obavijesti o javnoj raspravi. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i dostavljeni u roku predviđenom za javnu raspravu. U protivnom, oni se ne uzimaju u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Uključite se u javnu raspravu, jer Vaše je mišljenje važno!
 

Javne rasprave koje su u tijeku u Gradu Zagrebu

 

KORISNE ADRESE 

GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ 
10 000 Zagreb, Dukljaninova 3 
 Telefon 01/ 6585-001 
 Fax 01/ 6585-009 
www.zagreb.hr

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
 Telefon 01/ 3717-111 
 Fax: 01/ 3717-149
www.mzoip.hr


 

 


na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave