"Affirmation without discipline is the beginning of delusion." Jim Rohn


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Obavijesti za korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada

Na području Grada Zagreba javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom (odvojeno skupljanje komunalnog otpada putem reciklažnih dvorišta, mobilnih reciklažnih dvorišta, spremnika na javnim površinama i kod korisnika usluga te odvojeno skupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada) pruža Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Čistoća (dalje u tekstu: davatelj usluge).

Sukladno članku 10. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 2/2018), spremnici za reciklabilni komunalni otpad u Gradu Zagrebu, tj. specijalni metalni ili plastični spremnici, i to: plavi za otpadni papir i karton, zeleni za otpadno staklo i žuti za otpadnu plastiku, postavljaju se na javnim površinama, u reciklažnim dvorištima i mobilnim reciklažnim dvorištima, sukladno Planu lokacija za postavljanje spremnika za reciklabilni komunalni otpad. Odredbama istog članka određeno je da navedeni Plan sadrži popis lokacija za postavljanje spremnika, broj spremnika, volumen i izgled spremnika, da ga izrađuje davatelj usluge te da se isti objavljuje na mrežnim stranicama davatelja usluge i Grada Zagreba.

Popis lokacija spremnika za odvojeno skupljanje otpada na javnim površinama.

Nadalje, člankom 20. Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu određeno je da davatelj usluge mora dostaviti korisniku usluge Obavijest o prikupljanju miješanog, biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada u pisanom obliku i objaviti je na svojoj mrežnoj stranici.

Plan s datumima i okvirnim vremenom primopredaje biorazgradivog i reciklabilnog komunalnog otpada primjenjuje se od 1.svibnja 2018. godine odnosno za korisnike koji još nisu zaprimili spremnike za pojedinu vrstu otpada, počinje od dana zaprimanja spremnika.

Rasporedi odvoza miješanog komunalnog otpada, biootpada, papira te plastične i metalne ambalaže za gradske četvrti nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća
(http://www.cistoca.hr/info-centar/aktualnosti/2018/obavijest-o-prikupljanju-mijesanog-biorazgradivog-i-reciklabilnog-komunalnog-otpada/1814).

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave