Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Informiranje javnosti
 

U postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:

1. odluci o pokretanju postupka strateške procjene i izradi strateške studije; 
2. odluci kojom se određuje sadržaju studije; 
3. odluci da se strateška studija i nacrt prijedloga plana/programa upućuje na javnu raspravu; 
4. postupku u vezi mogućeg prekograničnog utjecaja plana/programa te o postupku sudjelovanja vezano za stratešku procjenu u drugoj državi;
5. izvješću nadležnog tijela o provedenoj strateškoj procjeni i donesenom planu/programu. 

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene javnost se informira o odluci donesenoj u tom postupku. 

Nadležno tijelo informacije iz svoje nadležnosti, daje i objavljuje u trajanju od 30 dana na svojim službenim stranicama, a može ih dati i javnim oglašavanjem u tisku, službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i na drugi način. 
 

Sudjelovanje javnosti


Tijekom postupka strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš od izuzetnog je značaja učešće javnosti. Javnost, zainteresirana javnost, te drugi sudionici sudjeluju u postupku putem JAVNE RASPRAVE, koja uključuje javni uvid i javno izlaganje. 

Javna rasprava se organizira dva puta tijekom strateške procjene, i to u fazi: 
1. određivanja sadržaja strateške studije; 
2. ocjene strateške studije i nacrta prijedloga plana/programa dovršenog prema rezultatima strateške studije. 

Tijekom javne rasprave javnost i zainteresirana javnost u njoj sudjeluju na način da: 
• imaju pravo pristupa na javni uvid u stratešku studiju; 
• postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o strateškoj studiji, na koja odgovaraju predstavnici nadležnog tijela, izrađivača i voditelja izrade strateške studije (usmeno ili u pisanom obliku prema zahtjevu sudionika javne rasprave); 
• mogu upisati prijedloge, primjedbe i mišljenja u knjigu primjedbi izloženu uz predmetnu studiju;
• daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
• upućuju pisane prijedloge i primjedbe nadležnom tijelu u roku određenom u obavijesti o javnoj raspravi. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i dostavljeni u roku predviđenom za javnu raspravu. U protivnom, oni se ne uzimaju u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Uključite se u javnu raspravu, jer Vaše je mišljenje važno!


Prije stavljanja u proceduru donošenja pri utvrđivanju konačnog prijedloga plana ili programa obvezno se uzimaju u obzir rezultati strateške procjene, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom te se razmatraju primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti i rezultati bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne sukladno ovom Zakonu, koji su dani na nacrt prijedloga plana i programa i mišljenje Ministarstva.


KORISNE ADRESE 

GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE
10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 
Telefon 01/ 6585-001
Fax 01/ 6585-009 
www.zagreb.hr

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
Radnička cesta 80, Zagreb  
Telefon 01/ 3717-111 
Fax: 01/ 3717-149
mzoe.gov.hr