Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Dozvole za gospodarenje otpadom

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/17) (Dalje u tekstu: Zakon) propisano je da:

  1. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za djelatnost koja uključuje gospodarenje opasnim otpadom, postupke termičke obrade neopasnog otpada te o zahtjevu za upis u očevidnike: posrednika u gospodarenju otpadom, prijevoznika otpada, trgovaca otpadom, energetskih oporabitelja određenog otpada, određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad te u očevidnik reciklanih dvorišta.
  2. Jedinice regionalne samouprave, odnosno Grad Zagreb rješavaju o zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom.

Pravna i fizička osoba-obrtnik može, nakon što ishodi odgovarajuću dozvolu, započeti i obavljati djelatnost sakupljanja otpada postupkom sakupljanja otpada i interventnog sakupljanja otpada te djelatnost oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade otpada.

Radi obavljanje pokusnog rada prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, na zahtjev pravne ili fizičke osobe – obrtnika nadležno tijelo može izdati privremenu dozvolu, koja se izdaje na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada prema aktu izdanom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja.

Zahtjev za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom podnosi se na obrascu propisanom Dodatkom V. Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 117/17) (Dalje u tekstu: Pravilnik). Istim Dodatkom istoga Pravilnika propisan je i obrazac Odluke o imenovanju osobe odgovorne za gospodarenje otpadom i zamjenika osobe odgovorne za gospodarenje otpadom. Navedeni obrasci nalaze se na službenoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Uz zahtjev za izdavanje, odnosno izmjenu dozvole prilaže se: izvadak iz sudskog, odnosno obrtnog registra u ovjerenoj preslici, akt kojim se dozvoljava uporaba građevine, sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže), dokaz o raspolaganju građevinom u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom (osim za postrojenje za pripremu otpada prije oporabe ili zbrinjavanja te za mobilno postrojenje za oporabu otpada, za koje se ne prilaže), dokaz o imenovanju odgovorne osobe, odnosno presliku radne knjižice ili ugovora o radu za tu osobu, potvrda da joj nije pravomoćno izrečena kazna zabrane obavljanja djelatnosti, elaborat gospodarenja otpadom, dokaz o raspolaganju odgovarajućim osiguranjem na način propisan člankom 21. Pravilnika, mišljenje nadležnog tijela za prostorno planiranje o tome je li građevina u kojoj će se obavljati postupak gospodarenja otpadom planirana dokumentom prostornog uređenja.

Podnositelj zahtjeva dužan je imenovati osobu odgovornu za gospodarenje otpadom i njezinog zamjenika, a isti moraju zadovoljiti uvjete propisne člankom 89. stavkom 2. Zakona.

Elaborat gospodarenja otpadom sastavni je dio dozvole. Nositelj izrade elaborata gospodarenja otpadom je osoba koja prema posebnom propisu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni inženjer i koja je član samostalne strukovne organizacije (u daljem tekstu: komora) te mora preko komore raspolagati osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi u obavljanju poslova mogao prouzročiti trećim osobama – osiguranje od projektantske pogreške i odgovorna je za to da elaborat gospodarenja otpadom ispunjava propisane uvjete. Izrađuje se prema obrascu propisanom Dodatkom VII. Pravilnika, u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka.

Pravne ili fizičke osobe- obrtnici koji sukladno odredbama Zakona žele obavljati neku od djelatnosti gospodarenja otpadom na području Grada Zagreba, zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenja otpadom mogu dostaviti na adresu: Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Člankom 91. stavkom 4. Zakona propisano je da je nadležno tijelo koje rješava o zahtjevu za izdavanje dozvole dužno u postupku rješavanja istog provesti očevid lokacije građevine radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz elaborata gospodarenja otpadom.

Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:

Svrha: Pristojba za izdavanje, izmjenu ili dopunu dozvole  za gospodarenje otpadom
Iznos: 1.400,00 kn
Primalac: Proračun Grada Zagreba
IBAN Grada Zagreba: HR 3423600001813300007
Model: 68
Poziv na broj: 5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatitelja

NAPOMENA: Navedena upravna pristojba propisana je Tar. br. 90. st. 2 Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 8/2017, 37/17, 129/17)

Popis fizičkih i pravnih osoba koje posjeduju važeče dozvole za obavljanje djelatnosti skupljanja, oporabe i/ili zbrinjavanja otpada u Gradu Zagrebu