„Nikada ne treba sumnjati u sposobnost skupine ozbiljnih i predanih građana da promijene svijet. Naprotiv, takvi su ga upravo i mijenjali“


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Međunarodni ugovori

 

 • Uredba o objavi dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, izmjena i dopuna dodataka A, B I C iz svibnja 2009. godine, izmjene i dopune dodatka a iz travnja 2011. godine i izmjene i dopune dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečiščujućim, objavljene u NN–MU br.11/06 (NN-MU, 8/15)
   
 • Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica
  (Espoo, 1991.)
  Objavljena je u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' (dalje u tekstu) NN–MU br. 6/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 10. rujna 1997.
   
 • Protokol o strateškoj procjeni okoliša 
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u NN - MU br. 7/09.
  Protokol je stupito na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 11. srpnja 2010., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 3/10.
 • Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata
  (Helsinki, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 7/99, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 19. travnja 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 10/01.
   
 • Konvencija o europskim krajobrazima
  (Firenze, 2000.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/02, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku  1. ožujka 2004., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 11/04.
   
 • Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja
  (Kijev, 2003.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 23. svibnja 2003., koji je usvojen i objavljen u NN - MU br. 4/08.
  Protokol je stupio na snagu  u odnosu na Republiku Hrvatsku 8. listopada 2009., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 13/11.
 • Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima 
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.
   
 • Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 
  (Aarhus, 1998.) 
  Objavljena je u NN-MU br. 1/07, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 25. lipnja 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.
   
 • Roterdamska konvencija o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini  
  (Rotterdam, 1998.)
  Objavljena je u NN-MU br. 4/07, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 14. veljače 2008., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 1/08.
   
 • Zakon o potvrđivanju Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Sofija 27. veljače 2001. i Izmjene i dopune Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, Cavtat 4. lipnja 2004.
  Objavljen je u NN-MU br. 7/08, a Ispravak zakona u NN-MU br. 1/09.
 • Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Rio de Janeiro, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 02/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. srpnja 1996.
 • Kyotski protokol uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime
  (Kyoto, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999. godine.
  Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime objavljen je u NN-MU br. 05/07.
 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju
  (Basel, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 3/94, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.
 • Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima
  (Geneva, 1979.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi (EMEP)
  (Geneva, 1984.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Protokol uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979. o daljnjem smanjenju emisija sumpora
  (Oslo, 1994.)
  Objavljen je u NN-MU br. 17/98 i ispravak br. 3/99, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 27. travnja 1999.
   
 • Protokol o suzbijanju zakiseljavanja, eutrofikacije i prizemnog ozona uz Konvenciju o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima iz 1979.
  (Göteborg, 1999.)
  Republika Hrvatska potpisala je Protokol 1999.
  Objavljen je u NN-MU br. 04/08, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. siječnja 2009. a taj datum je objavljen u NN-MU br. 7/08.
   
 • Protokol o nadzoru emisija hlapljivih organskih spojeva ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekogranič­nom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Geneva, 1991.)
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08.
   
 • Protokol o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Sofia, 1988.) 
  Objavljen je u NN-MU br. 10/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 1. lipnja 2008. godine a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/08
   
 • Protokol o teškim metalima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07, stupio je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007., a taj datum je objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Protokol o postojanim organskim onečišćujućim tvarima uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine
  (Aarhus, 1998.)
  Objavljen je u NN-MU br. 05/07,  stupio ja na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 5. prosinca 2007, a taj je datum objavljen u NN-MU br. 9/07.
   
 • Stockholmska Konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
  (Stockholm, 2001.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/06, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 30. travnja 2007. a taj je datum objavljen u NN-MU br. 2/07.
   
 • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača
  (Beč, 1985.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Montreal, 1987.)
  Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8. listopada 1991. NN-MU br. 12/93.
   
 • Dopuna Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (London, 1990.)
  Objavljena je u NN-MU br. 11/93, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 13. siječnja 1994. 
   
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Copenhagen, 1992.)
  Objavljena je u NN-MU br. 8/96, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 12. svibnja 1996.
   
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač 
  (Montreal, 1997.)
  Objavljena je u NN-MU br. 10/00, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. prosinca 2000., a taj je datum objavljen u NN-MU br. 14/00.
   
 • Izmjena Montrealskog protokola o tvarima koje oštećuju ozonski omotač
  (Peking, 1999.)
  Objavljena je u NN-MU br. 12/01, stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 24. srpnja 2004.

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave