Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Procjena utjecaja zahvata na okoliš

Procjena utjecaja na okoliš (PUO) je postupak kojim se prepoznaju, opisuju i ocjenjuju  utjecaji pojedinačnog zahvata na okoliš (na tlo, vodu, more, zrak, šumu, klimu, ljude, biljni i životinjski svijet, krajobraz, materijalnu imovinu, kulturnu baštinu, uzimajući u obzir i njihove međuodnose) na temelju njegove prirode, veličine ili lokacije te određuju potrebne mjere zaštite okoliša, kako bi se utjecaji sveli na najmanju moguću mjeru i postigla najveća moguća očuvanost kakvoće okoliša. Prema propisima iz područja zaštite prirode, PUO može uključivati i ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

PUO se provodi u ranoj fazi pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno

U postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (OPUO) nadležno tijelo, na temelju pojedinačnih ispitivanja (sukladno mjerilima kao što su kapacitet, snaga, površina i dr.) i/ili kriterija određenih u Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš utvrđuje može li zahvat imati značajne utjecaje na okoliš i odlučuje o potrebi provođenja PUO.
 

Provodi li se PUO za svaki zahvat u prostoru?


Ne. Zahvati za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvati za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš utvrđeni su Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš. Za sve druge zahvate ne provodi se postupak procjene utjecaja na okoliš.
 

Tko vodi postupak?

 

Ovisno o kojem je zahvatu riječ, nadležno tijelo koje vodi postupak može biti:

Upravno tijelo u Gradu Zagrebu nadležno za provedbu postupaka OPUO i PUO je Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša.

Kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata za koje se provodi OPUO, može nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za provedbu postupka OPUO ili može odmah podnijeti zahtjev za provedbu postupka PUO.

Zahtjev nositelja zahvata mora sadržavati propisane podatke i dokaze sukladno članku 80. (za PUO), odnosno članku  82. (za OPUO) Zakona o zaštiti okoliša.

Popis zahvata za koje je nadležno Ministarstvo nalazi se u Prilogu I. i Prilogu II., a popis zahvata za koje je nadležan Grad Zagreb nalazi se u Prilogu III. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.
 

Što je studija o utjecaju na okoliš (SUO)?


Studija o utjecaju zahvata na okoliš (SUO) je stručna podloga na temelju koje se provodi procjena utjecaja zahvata na okoliš. 
Ona obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te, po potrebi, program praćenja stanja okoliša.