"Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them." W. Clement Stone


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016.

Utvrđivanje vrsta i količina otpada koje nastaju na području Grada Zagreba ključno je za praćenje trendova kretanja toka otpada i planiranja aktivnosti s ciljem poboljšanja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Bilanca otpada Grada Zagreba je dokument koji prikazuje vrste, količine i tokove otpada na području Grada Zagreba u određenom razdoblju.

Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016. obuhvaća:
  • pregled postojećeg stanja u gospodarenju otpadom na području Grada Zagreba,
  • pregled vrsta i količina otpada nastalih na području Grada Zagreba i način postupanja s otpadom,
  • pregled udjela vrsta i količina odvojeno sakupljenog komunalnog otpada i predanog na obradu,
  • bilancu otpada Grada Zagreba za 2016. prema načinu sakupljanja i postupcima obrade,
  • shematski prikaz ukupno nastalih količina otpada te postupanje s ukupno nastalim otpadom na području Grada Zagreba za 2016.,
  • usporedni prikaz količina otpada od 2013. do 2016. u Gradu Zagrebu,
  • pregled vrsta i količina proizvodnog otpada kojega su sakupili ovlašteni sakupljači,
  • pregled vrsta i količina otpada kojega su obradili ovlašteni obrađivači.
Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016. temelji se na podacima o količinama prijavljenog otpada za 2016. dostavljenog elektroničkim putem u bazu Registra onečišćavanja okoliša - Internetska aplikacija ROO sukladno odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša („Narodne novine“ br. 87/15).

Bilanca otpada Grada Zagreba za 2016.

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave