"Affirmation without discipline is the beginning of delusion." Jim Rohn


 
Aktualno


Anketa

Koristite li štedne žarulje?

da
ne

  

i-Scope-pilot aplikacija: Solarni katastar i dinamička karta buke


Electraproject.eu

Provedbeni propisi

 
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17)  
 • Uredbu o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)  
 • Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 3/17)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15), osim obrazaca PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-2, PI-Z-3, PI-V, KI-V, PI-T-D2, PI-T-D3, PL-PPO, PL-SKO, PL-SPO, i PL-OPKO te Priloga 1., Priloga 3., Priloga 4. i Priloga 5. toga Pravilnika koji prestaju važiti 1. siječnja 2017.
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15)
 • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 78/16)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15), osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15)
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, 24/06 i 28/06)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/2016), osim odredbi:
  - članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4., koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe;
  - članka 14.a, koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond;
  - članka 15. stavka 1. i 2., koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond;
  - članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5., koje su na snazi do uspostave Registra.
 • Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave (NN 59/06 i 109/12)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (NN 6/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 45/12 i 86/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 125/15)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 90/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14, 51/14 - ispravak, 121/15, 132/15 - ispravak)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/17), osim članka 35. u dijelu kojim se ostavljaju na snazi odredbe članka 18. stavaka 2., 3. i 4. i Dodatka V. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 23/07 i 111/07), koji važi do dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 51. stavka 8. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16)
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada  (NN 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (NN 40/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12 i 86/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14), osim odredbi članka 4. točke 11.,12, 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18. a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3. toga Pravilnika, te Dodatka V. toga Pravilnika, koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakona.
 • Odluka o Nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008. (NN 82/07)
 • Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. (NN 85/07, 126/1031/11, 46/15)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 70/08117/14)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji sadrži azbest (NN 89/08)
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/08, 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)
 • Odluka o postupanju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provedbu mjera radi unaprjeđenja sustava gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 58/11)
 • Naputak o načinu izračuna naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11 i 137/11)
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. (NN 139/13)
 • Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 3/13)
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12 i 90/14)
 • Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12 i 97/13)
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 87/12)
 • Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 134/12)
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka (NN 57/13)
 • Uredba o određivanju zona i aglomeracija prema razinama onečišćenosti zraka na teritoriju Republike Hrvatske (NN 1/14)
 • Pravilnik o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 3/16)
 • Uredba o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 65/16)
 • Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 73/16)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
 • Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)
 • Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09 i 60/16)
 • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08)
 • Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o stručnom ispitu iz područja zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke (NN 91/07)
 • Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN 46/08)
 • Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14)
 • Pravilnik o očevidniku uporabnih dozvola kojima su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša i rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za postojeća postrojenja (NN 113/08)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (NN 88/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (NN 97/15)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (NN 95/15)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (NN 99/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 105/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 112/15)
 • Odluka vijeća 2003/33/EZ, od 19.12.2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagalište sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ (Službeni list EU L 11.16.1.2003., str. 27-49)
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/15)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/00)

na vrh ispiši stranicu


 

 

 

Kalendar događanja
EKO Najave