Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid Nacrta prijedloga odluke o odvodnji otpadnih voda

Pravna osnova za donošenje Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Zagreb (u daljnjem tekstu: Odluka) je članak 67. Zakona o vodama (Narodne novine 153/09, 130/11 i 14/14). Sukladno navedenom članku, Odlukom se uređuje: način odvodnje otpadnih voda s određene aglomeracije, uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih; način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje; zemljopisni podaci o mjestima ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda, odnosno iznimno o mjestima ispuštanja u tijela podzemnih voda, a sukladno propisu iz članka 60. stavka 3. Zakona o vodama; uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda; granične vrijednosti emisija otpadnih voda koje nisu tehnološke u građevine javne odvodnje, sabirne i septičke jame; podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje; uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama; upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga; načini i uvjeti davanja koncesije za crpljenje i pražnjenje sabirnih i septičkih jama.

Nositelj izrade Nacrta odluke je Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Budući da se aglomeracija Zagreb proteže i na područje Zagrebačke županije, konkretno grad Svetu Nedelju i općinu Stupnik, Nacrt je izrađen u suradnji s predstavnicima navedenog grada, odnosno općine. U izradi Nacrta sudjelovali su i predstavnici javnog isporučitelja vodnih usluga - trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb i predstavnici Hrvatskih voda d.d.

Javni uvid u Nacrt prijedloga odluke trajao je od 16. lipnja do 16. srpnja 2016. na internetskoj stranici Grada Zagreba.

U spomenutom periodu javnosti i zainteresiranoj javnosti je bio omogućen javni uvid u tekst Nacrta prijedloga odluke na internetskoj stranici Grada Zagreba pod temom Programi, planovi i studije na javnom uvidu i davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na predloženi Nacrt.

Nakon zaprimanja i obrade primjedbi, izrađen je konačni Prijedlog odluke o odvodnji te upućen Gradskoj skupštini Grada Zagreba na donošenje.