Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Strategije, programi i podzakonski akti

 • Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17)
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel (NN 116/16)
 • Pravilnik o znaku zaštite okoliša »prijatelj okoliša« (NN 91/16)
 • Program mjera sanacije unutar zona sanitarne zaštite izvorišta za postojeće građevine i postojeće djelatnosti
 • Strateška karta buke Grada Zagreba (ZG Geoportal)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 20/16
 • Plan gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu do 2015. (Službeni glasnik 21/2014)
 • Nacionalna strategija zaštite okoliša (NN 46/02)
 • Nacionalni plan djelovanja za okoliša (NN 46/02)
 • Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. (NN 3/2017)
 • Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)
 • Plan upravljanja vodnim područjima
 • Višegodišnji programi gradnje
 • Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12 i 151/13)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10, 108/13 i 10/14)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/10, 83/12 i 10/14)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/10, 46/12 i 51/13)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13)
 • Uredba o najvišem iznosu naknade za priključenje građe¬vina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine (NN 109/11)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/10)
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10 i 31/13)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 83/10)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 84/10 i 146/12)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN 83/10 i 126/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 79/10, 134/12)
 • Pravilnik o očevidniku deponiranog šljunka i pijeska (NN 80/10 i 03/14)
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/10, 03/14)
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10 i 03/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 1/11)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprečavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 1/11 i 118/12)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10 i 126/12)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/11 i 16/14)
 • Pravilnik o sadržaju akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 7/13)
 • Pravilnik o sadržaju Financijskog plana Hrvatskih voda (NN 102/12)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN 73/10)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/13)
 • Pravilnik o sadržaju, postupku i metodologiji donošenja Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima, načinu konzultiranja i informiranja javnosti i sastavu Savjeta vodnog područja (NN 3/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN 114/10 i 142/12)
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/10)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)
 • Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova vodočuvarske službe (NN 114/10)
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN 66/11 i 47/13)
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)
 • Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 81/10)
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN130/12)
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)
 • Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN 89/10 i 88/11)
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10)
 • Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)
 • Popis ovlaštenih laboratorija za ispitivanje vode (NN 147/09)
 • Naputak o glomaznom otpadu (NN 79/2015)
 • Naputak o postupanju s otpadom koji nastaje pri pružanju zdravstvene zaštite (NN 50/2000)