Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Buka

Buka je svaki neugodan zvuk u sredini u kojoj ljudi borave i rade i on može subjektivno i objektivno smanjiti kvalitetu života i negativno utjecati na zdravlje. Smatra se onečišćivačem okoliša i u urbanoj sredini je uglavnom izazvan ljudskom aktivnošću.
Pravni temelj za uspostavu sustava upravljanja bukom su Direktiva 2002/49/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2002. godine o procjeni i upravljanju bukom okoliša (SL 189, 18.07.2002.), Zakon o zaštiti od buke (NN 30/0955/13153/1341/16, 114/18, 14/21) i podzakonski akti koji iz njega proizlaze.
Odredbe Zakona se primjenjuju za ocjenjivanje izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke pomoću karata buke, izradu akcijskih planova i za akustičko planiranje.
 
Nadležnost
 
Sukladno Zakonu, upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu od buke na državnoj razini obavlja Ministarstvo zdravstva.
U Gradu Zagrebu je za izradu strateških dokumenata za upravljanje bukom (strateških karata buke Grada Zagreba i akcijskih planova upravljanja bukom), te za pripremu Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke rijekom održavanja manifestacija, nadležan Sektor za zaštitu okoliša i održivo gospodarenje otpadom Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje.
Inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona i podzakonskih propisa iz područja zaštite od buke provode sanitarni inspektori Državnog inspektorata, osim nadzora nad provedbom Odluke o lokacijama i najvišim dopuštenim razinama buke tijekom održavanja manifestacija, koju provodi komunalno redarstvo Grada Zagreba.