Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zaštita okoliša

Okoliš je sve ono što nas okružuje.

Pojam okoliša obuhvaća prirodno okruženje (životnu sredinu), biljni i životinjski svijet, uključujući  i čovjeka, u ukupnosti uzajamnog djelovanja i kulturnu baštinu kao dio okruženja kojeg je stvorio čovjek.  

Životna sredina podložna je stalnim promjenama koje mogu izazvati prirodni uzročnici kao što su: erozija tla, potresi, poplave, požari  te antropogeni: urbanizacija, industrija, promet, porast stanovništva, nagomilavanje otpada i drugi. Zbog sveprisutne interakcije čovjeka u okolišu,  najčešće bez poštivanja prirodnog ritma u prirodi, čovjek mijenja životnu sredinu sa štetnim učinkom na biološku i krajobraznu raznolikost te često s negativnim posljedicama za ljudsko zdravlje i kvalitetu življenja. Zanemarivanjem okoliša u korist ekonomskog rasta i razvoja čovjek je takvim neodgovornim ponašanjem u relativno kratkom vremenu više izmijenio okoliš nego bilo koja druga biološka vrsta. Posljedice takvog djelovanja su neodržive i dovode u pitanje budućnost tog istog okoliša. Stoga, zaštita i očuvanje okoliša u svim sferama života  i rada na temeljima održivosti postaje najveći izazov suvremenog čovjeka i društva u cjelini.

Zaštita okoliša nikada nije bila od veće važnosti no danas na način da se vodi briga o zaštiti od onečišćenja u svim sastavnicama okoliša, pojedinačno i u okviru ostalih sastavnica okoliša uzimajući u obzir njihove međusobne odnose.

Sastavnice okoliša su:
  • zrak,
  • vode,
  • more,
  • tlo,
  • krajobraz,
  • biljni i životinjski svijet,zemljina kamena kora.
Negativni utjecaji na zdravlje ljudi od onečišćenja u okolišu najčešće su povezani s lošom kakvoćom voda, onečišćenjem zraka te problemima vezanim u gospodarenju otpadom.

Kako povezati razvoj i zaštitu i očuvanje okoliša u svim sferama života  i rada na temeljima održivosti postaje najveći izazov suvremenog čovjeka i društva u cjelini. Rješenje se nalazi u globalno prihvaćenom pojmu održivi razvoj. Definicija pojma održivi razvoj najbolje je sadržan u rečenici :“Održivi razvoj je onaj razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjih generacija a da istodobno, u skladu s prirodom, osigura budućim generacijama da zadovolje svoje potrebe“.

 U  ostvarivanju uvjeta za održivi razvoj osnovni strateški ciljevi zaštite okoliša jesu: trajno očuvanje izvornosti, biološke raznolikosti prirodnih zajednica i očuvanje ekološke stabilnosti, očuvanje kakvoće žive i nežive prirode i racionalno korištenje prirode i njenih dobara, obnavljanje i očuvanje kulturnih i estetskih vrijednosti krajolika, unapređenje stanja okoliša i osiguravanje boljih uvjeta života.

Za trajan uspjeh procesa održivosti temeljno je pitanje razvoja svijesti o održivom razvoju okoliša na razini svakog pojedinca, kao i društva u cjelini, odgovornosti za životnu sredinu u kojoj se živi i djeluje i dijeli s drugim živim bićima, drugim živim bićima, ali prvenstveno čovjeka prema sebi samom te budućim generacijama koje dolaze.