Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakoni i propisi

Pariški sporazum koji je usvojen u prosincu 2015. utvrđuje obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova za sve države svijeta i primjenjivat će se od 2020. Pariškim sporazumom Republika Hrvatska se obvezala provoditi mjere u okviru EU obveza. S obzirom na to da Europska unija svoje obveze planira provoditi zajednički, Europska komisija predložila je da sve države članice Europske unije zajedno smanje emisije CO2 do 2030. za najmanje 40% u odnosu na razinu iz 1990.

Hrvatska ima niske emisije CO2 po stanovniku, ali je ranjiva na klimatske promjene. Pravni i institucionalni okvir za primjenu zakonodavstva i klimatsko energetskog paketa EU do 2020. već je uspostavljen i Hrvatska provodi mjere smanjenja stakleničkih plinova. U Republici Hrvatskoj područje prilagodbe klimatskim promjenama uređeno je Zakonom o zaštiti zraka.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je 16. ožujka 2009. Zaključak o prihvaćanju EUROCITIES Deklaracije o klimatskim promjenama, u cilju zajedničke suradnje europskih gradova u ostvarivanju održive budućnosti i borbe protiv klimatskih promjena. Time je Grad Zagreb preuzeo obveze iz Deklaracije koje se odnose na provođenje strategije, donošenje političkih odluka i uspostavljanje dugoročnih politika za očuvanja klime, ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu klimatskim promjenama. 

Pored navedenih propisa, obveze Grada Zagreba regulirane su i nizom drugih zakona i propisa. Nadležnost, djelokrug rada i zadaće ovog Ureda iz područja klimatskih promjena i zaštite okoliša, utvrđene su prvenstveno zakonima, usvojenim strategijama, provedbenim propisima i pravilnicima.