Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakoni i propisi RH

 • Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17 i 118/18)
 • Uredba o kakvoći biogoriva (NN 141/05, 33/11)
 • Uredba o praćenju emisija stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN 5/17)
 • Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14)
 • Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u zraku u Republici Hrvatskoj (NN 108/13, 19/17)
 • Uredba o provedbi fleksibilnih mehanizama Kyotskog protokola (NN 142/08)
 • Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova (NN 19/13)
 • Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (NN 69/12 i 154/14)
 • Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/13, 76/14 i 56/15)
 • Plan raspodjele emisijskih kvota stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 76/09)
 • Pravilnik o praćenju emisija stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj (NN 134/12)
 • Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima (NN 43/12)
 • Uredba o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12 i 90/14)
 • Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (NN 117/12)
 • Program postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćene tvari u Republici Hrvatskoj za razdoblje do kraja 2010., s projekcijama emisija za razdoblje od 2010. do 2020. (NN 152/09) - Prilog Programu
 • Odluka o prihvaćanju Plana smanjivanja emisija sumporovog dioksida, dušikovih oksida i krutih čestica kod velikih uređaja za loženje i plinskih turbina na području Republike Hrvatske (NN 151/08)
 • Odluka o donošenju Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. (NN 139/13)
 • Odluka o prihvaćanju Petog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 24/10)
 • Odluka o donošenju Šestog nacionalnog izvješća Republike Hrvatske prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN 18/14)
 • Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za nacionalni sustav za praćenje emisija stakleničkih plinova (NN 06/14)
 • Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. (NN 140/14)
 • Zakon o potvrđivanju Okvirne Konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN Međunarodni ugovori 02/96)
 • Zakon o potvrđivanju Kyotskog protokola uz Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (NN Međunarodni ugovori 05/07)