Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Otpad

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/1373/17, 14/19, 98/19) (Dalje u tekstu: Zakon) otpad je svaka tvar ili predmet koji posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.

Djelovanje otpada može uzrokovati emisije u vodu, zrak i tlo, što može utjecati na zdravlje ljudi i okoliš. On nastaje kao posljedica svih naših aktivnosti, a predstavlja gubitak materijala i energije te s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš, otpad se klasificira kao neopasni i opasni otpad, a iste Zakon definira na slijedeći način:
  • Neopasni otpad« je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe Komisije (EU) br. 1357/2014 od 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19. 12. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1357/2014) i Priloga Uredbe Vijeća (EU) 2017/997 od 8. lipnja 2017. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu opasnog svojstva HP 14 »ekotoksično« (SL L 150, 14. 6. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 2017/997).
  • Opasni otpad« je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997. 

Nadalje, Zakon definira otpad, obzirom na porijeklo, mjesto i način nastanka te sastav otpada, na slijedeći način:
  • komunalni otpad - otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;
  • miješani komunalni otpad - otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;
  • krupni (glomazni) komunalni otpad - predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. Zakona;
  • biorazgradivi komunalni otpad - otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;
  • proizvodni otpad - otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istoga proizvođača
  • biootpad - biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;
  • građevni otpad - otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog kojeg građenja je nastao;
  • inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama.
Kategorizacija otpada obuhvaća određivanje svojstva, porijekla i mjesta nastanka otpada uzimajući u obzir sastav otpada i granične vrijednosti koncentracija opasnih tvari i opasna svojstva otpada, određivanje grupe, podgrupe i vrste otpada sukladno Katalogu otpada te određivanje otpada sukladno kategorizaciji za prekogranični promet otpadom.

Katalog otpada, koji je propisan Pravilnikom o katalogu otpada (Narodne novine, broj 90/15)  podijeljen je u dvadeset različitih grupa koje označavaju djelatnost iz koje potječe otpad. Svaka grupa sadrži podgrupe kojima se otpad razvrstava prema procesu u kojem je nastao. U podgrupama je otpad razvrstan po vrstama, ovisno o dijelu procesa u kojem je nastao, a vrste otpada označene su ključnim brojem, koji se sastoji od šest znamenki, od kojih prve dvije predstavljaju oznaku grupe, druge dvije podgrupe, a preostale dvije vrstu otpada.

Zakon dozvoljava mogućnost da se otpad koji u Katalogu nije određen kao opasni otpad smatra opasnim otpadom ako se ispitivanjem utvrdi da posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014 i Priloga Uredbe (EU) br. 2017/997.

Ministar će uskladiti Pravilnik o Katalogu otpada (Narodne novine, broj 90/15.) s odredbama Zakona u roku od godine dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u Narodnim novinama, broj 14/19, a koji je stupio na snagu 15. veljače 2019.

Propisi i međunarodni ugovori iz područja otpada