Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Registar onečišćavanja okoliša

ROO je skup podataka o izvorima, vrsti, količini, načinu i mjestu ispuštanja, prijenosa i odlaganja onečišćujućih tvari i otpada u okoliš iz pojedinačnih izvora. Baza ROO sastavni je dio informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.
 

Čemu služi i tko su korisnici ROO?

 
ROO služi kao sveobuhvatno informatičko rješenje Informacijskog sustava zaštite okoliša  s pripadajućim aplikacijama za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka kao i za realizaciju preglednika koji javnosti omogućuju izravan pristup podacima. 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR), Zavod za zaštitu okoliša i prirode (ZZOP), Sektor za okoliš* uspostavlja, vodi i održava bazu ROO.

Uspostavom mrežne organizacije ROO omogućeno je istovremeno korištenje mnogim subjektima :
 • pravnim i fizičkim osobama, obveznicima dostave podataka u ROO, da svoju zakonsku obvezu dostave podataka u ROO ostvare na jednostavan način, putem Internet-a (popunjavanjem internetske aplikacije ROO) 
 • nadležnim tijelima, mogućnost internetskog pregleda i verifikacije podataka obveznika prijave u ROO
 • ZZOP-e* mogućnost da putem jedinstvene baze na jednostavniji način analizira i razmjenjuje podatke,  za potrebe izrade izvješća
 • ZZOP-e* mogućnost da organizira povezivanje podataka na jedinstven način s podacima  na razini EU u E-PRTR net, odnosno u globalni portal o ROO diljem svijeta u PRTR-  net
 • široj javnosti transparentan pristup u informacijsku bazu putem uspostavljenog preglednika Preglednika u ROO koji sadrži javno dostupne podatke iz baze ROO, odnosno prostorni uvid  prijavljenih  podataka – putem javno dostupnog prostorno-podatkovnog preglednika organiziranog u portalu Hrvatski nacionalni portal Registra onečišćavanja okoliša (HNPROO).
 

Tko je obveznik dostave podataka u ROO?


Obveznik dostave podataka u ROO je operater tvrtke i odgovorna osoba organizacijske jedinice u sastavu tvrtke koja uslijed obavljanja djelatnosti iz Priloga 1. Pravilnika o ROO na lokaciji:
 • ispušta onečišćujuće tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo u količinama utvrđenim pragom ispuštanja iz Priloga 2. Pravilnika o ROO,
 • prenosi izvan mjesta nastanka onečišćujuće tvari iz Priloga 2. Pravilnika o ROO u otpadnim vodama namijenjenih postupku daljnje obrade u količinama utvrđenim pragom ispuštanja (posjeduje Vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda),
 • proizvodi i/ili prenosi izvan mjesta nastanka:
  - opasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 0,5 tona godišnje,
  - neopasnog otpada u ukupnoj količini većoj od ili jednakoj 20 tona godišnje,
 • obavlja djelatnost oporabe odnosno zbrinjavanja otpada,
 • obavlja djelatnost sakupljanja otpada,
 • pruža javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada,
 • pruža uslugu reciklažnog dvorišta i/ili mobilnog reciklažnog dvorišta,
 • trguje otpadom postupkom trgovanja na malo.
 

Tko nije obveznik dostave podataka u ROO?


Nije obveznik dostave podataka u ROO:
 • prodavatelj proizvoda od kojih nastaje posebna kategorija otpada i koji ispunjavaju obvezu iz članka 42. stavka 7. točke. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN  94/1373/17, 14/19, 98/19)
 • prijevoznici, posrednici, izvoznici, jer nisu navedeni u članku 9. stavku 1. Pravilnika o ROO 
 • zbrinjavatelji otpada postupkom D2, odnosno D3.
 
 

Postupci pri utvrđivanju obveze prijave u ROO


Da bi provjerila je li u obvezi dostave podataka u ROO pravna ili fizička osoba treba: 
 1. utvrditi bavi li se djelatnostima iz Priloga 1. Pravilnika o ROO koje predstavljaju izvore ispuštanja u okoliš,
 2. pronaći, za utvrđenu djelatnost, pripadajuću onečišćujuću tvar koja se emitira  u zrak i vode i/ili more, tlo, otpadne vode prema Prilogu 2. Pravilnika o ROO, a za utvrđeni otpad ključni broj otpada prema Katalogu otpada,
 3. utvrditi ukupnu godišnju količinu po pojedinoj onečišćujućoj tvari /vrsti otpada i
 4. utvrditi da li ukupna godišnja količina po onečišćujućoj tvari prelazi ili ne prelazi prag ispuštanja u zrak, vode i/ili more, tlo, otpadne vode odnosno da li ukupna količina nastalog otpada prelazi propisane granične vrijednosti opasnog/neopasnog otpada.
 

Način prijave i vrsta obrazaca za prijavu podataka u ROO


Pravilnikom o ROO određen je način prijave i vrste obrazaca koji se nalaze u prilogu i njegov su sastavni dio s uputama za ispunjavanje istih.

Na općim obrascima dostavljaju se podaci o obvezniku (PI-1 za operatera i PI-2 za organizacijsku jedinicu), a na tematskim obrascima dostavljaju se podaci za ispuštanja u sastavnice okoliša (PI-Z za zrak, PI-V, KI-V za otpadne vode, PI-T za tlo) odnosno za otpad (NO, SO i OZO). 

Obveznik dostave podataka je odgovoran za točnost podataka dostavljenih nadležnom tijelu u županijama i Gradu Zagrebu te isti moraju biti potpuni, dosljedni i vjerodostojni.

Nadležno tijelo provjerava kvalitetu unosa podataka obveznika prijave u ROO i potvrđuje prijavu obveznika u bazi ROO.
 

Čime se koristiti prigodom ispunjavanja obrazaca? 

Pravilnikom o Registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15), njegovim prilozima, Popisom vrsta goriva, gorivih materijala i otpada te njihove donje ogrjevne vrijednosti, Pravilnikom o katalogu otpada (NN 90/15) za određivanje vrste otpada prema ključnom broju otpada, Katalogom otpada, a za ukidanje statusa otpada Pravilnikom o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/14).

Obveznicima za unos i dostavu podataka u internetsku aplikaciju ROO na raspolaganju su detaljne upute na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode* organizirane kroz odgovore na Najčešće postavljena pitanja vezana za unos podataka u bazu ROO podijeljena prema poglavljima.

Pristup bazi ROO i prijava podataka u opće obrasce,

 • Ispuštanje u zrak
 • Otpadne vode
 • Otpad
 • Tlo
 • E-PRTR obrazac
Također, na stranicama istog ministarstva dostupne su i video upute ROO (http://www.haop.hr/hr/video-upute-roo/video-upute-roo) kao pomoć obveznicima prilikom unosa podataka u bazu ROO:
* Od 27. prosinca 2018. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (tada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike), sukladno članku 73. stavku 3.  Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/18) preuzelo je sve poslove, prava i obaveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) koja je izbrisana iz sudskog registra, 17.siječnja 2019. Od 11. srpnja 2019. u skladu s Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (NN 9/18) za poslove zaštite okoliša i prirode ustrojen je Zavod za zaštitu okoliša i prirode.