Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Dostava podataka u ROO

Podaci u ROO dostavljaju se putem elektroničke programske opreme (aplikacije) nadležnom tijelu na čijem području se obavlja djelatnost. 

Za potrebe korištenja baze potrebno je koristiti jedan od sljedećih Internet preglednika: Internet  Explorer (9.0 ili 10), Mozilla, Firefox 40,0 ili Google Chrome 45.0.

Način dostave podataka u ROO

Popunjavanjem internetske aplikacije, sastavljene po uzoru na obrasce iz Pravilnika o ROO, obveznik unosi podatke direktno u bazu ROO za čiji ulaz je potrebno ishoditi Korisnički račun (ime i zaporka). Za dodjelu Korisničkog računa obveznik podnosi zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode "Zahtjev za dodjelu Korisničkog računa za unos podataka u bazu ROO" za odgovarajući tip Korisničkog računa.

Tipovi korisnika:

  • Tip 1 – Operater, odabire se u svrhu popunjavanja PI-1 obrasca,
  • Tip 2 – Organizacijska jedinica, odabire se u svrhu popunjavanja PI-2 obrasca te, po potrebi, ostalih tematskih obrazaca;

Više o načinu podnošenja zahtjeva te sve u vezi promjena statusa korisničkih računa nalazi se na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoj, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u dijelu Najčešće postavljena pitanja u izdvojenom poglavlju Pristup bazi ROO i prijava podataka u opće obrasce. Također, obveznik ima mogućnost direktno putem HelpDesk-a poslati upit Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Zavodu za zaštitu okoliša i prirode ili nadležnom tijelu za prijavu ROO u županiji i Gradu Zagrebu.


Dostava podataka u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, E-PRTR 
 

Baza ROO uz već postojeće obrasce za prijavu obveznika prema Pravilniku o ROO nadopunjena je modulom za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izvješćivanje u Europski registar ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari, E-PRTR. E-PRTR modul osigurava automatsko generiranje već prijavljenih podataka putem obrasca ROO za emisije u zrak, vode/more, tlo i otpad.
Obveznik prijave u ROO prema Uredbi (EZ) br. 166/2006 o uspostavljanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i koja izmjenjuje i dopunjuje Direktive Vijeća 91/689/EEZ i 96/61/EZ (SL L 33,4.2.2006.) te Uredbi (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (Tekst značajan za EGP) je i obveznik prijave u E-PRTR ako su zadovoljena oba kriterija:
  • djelatnost s određenom graničnom vrijednosti kapaciteta prema Dodatku I Uredbe i
  • emisije sukladno Prilogu 2. Pravilnika o ROO, odnosno granične količine prijenosa otpada izvan mjesta nastanka u ukupnoj količini od 2 t/god opasnog i/ili 2000 t/god neopasnog otpada.

Nakon obavljene prijave u ROO za obveznika prijave u E-PRTR posebno se otvara obrazac E-PRTR koji je potrebno dodatno ispuniti.

Više o informacija o dostavi podataka u E-PRTR može se naći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Zavoda za zaštitu okoliša i prirode u dijelu Najčešće postavljena pitanja u izdvojenom poglavlju E-PRTR obrazac.