Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Rok za dostavu podataka u ROO

Prema Pravilniku o ROO (NN 3/22) zakonski rok za dostavu podataka je do 01. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. 

Nadležno tijelo u županiji i Gradu Zagrebu nakon što provjeri kvalitetu podataka, prijavu obveznika u ROO verificira i kao takva se registrira u bazi ROO.

Važno je napomenuti da se podaci koji nisu verificirani ne mogu registrirati u bazu ROO.