Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi Republike Hrvatske i međunarodni ugovori

Propisi
 • Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 84/21)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz rudarske industrije (Narodne novine 22/19
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06121/0831/09156/0991/1145/1286/13)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (Narodne novine 38/08)
 • Uredba o graničnim prijelazima na području Republike Hrvatske preko kojih je dopušten uvoz otpada u Europsku uniju i izvoz otpada iz Europske unije (Narodne novine 6/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (Narodne novine 42/1448/14 - ispravak, 107/14139/14, 11/19, 7/20)
  Napomena: stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21), prestaje važiti članak 24. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine 74/07133/0831/09156/09143/1286/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14) osim odredbi članka 4. točke 11., 12., 13. i 14., članka 16., 17., 18., 18.a, 19., 20. i članka 21. stavka 1., 2. i 3., te Dodatka V. koji važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja novih ugovora za obavljanje usluge sakupljanja i obrade EE otpada u sustavu kojim upravlja Fond, sukladno Zakonu.
 • Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (Narodne novine 103/14)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (Narodne novine 117/14)
 • Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (Narodne novine 117/14)            Napomena: stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 106/22), prestaju važiti članci 4. i 5. ovoga Pravilnika.
 • Odluka o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (Narodne novine 40/15, 57/20)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (Narodne novine 50/15, 56/19)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (Narodne novine 88/1578/16, 116/17, 14/20144/20)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine 97/05115/0581/0831/09156/0938/1010/1181/11126/1138/1386/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu ('Narodne novine', br. 88/15) osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14.  Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži ('Narodne novine', br. 88/15).
 • Odluka o područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže (Narodne novine 88/15, 102/18)
 • Odluka o izmjeni naknade u sustavu gospodarenja otpadnim uljima (Narodne novine 95/15, Narodne novine 57/20)
 • Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom (Narodne novine 97/15, 7/20140/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom (Narodne novine 99/15)
 • Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 105/15, 57/20)
 • Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 111/15)​                                                                                                                Napomena: stupanjem na snagu Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 84/21), prestaje važiti članak 31. ovoga Pravilnika
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine 133/0631/09156/0945/1286/13)
  Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o baterijama i akumulatorima i ot-padnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine, br. 111/15), osim odredbi članka 18. stavka 2. alineje 2. i stavka 3. ovoga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 15. stavaka 3. i 4., članka 15.a stavaka 3. i 5. i članka 16. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika koji vrijede do uspostave Registra iz članka 25. toga Pravilnika.
 • Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 112/15)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (Narodne novine 114/15, 103/18, ispravak -  56/19)
 • Odluka o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (Narodne novine 3/19,17/19)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 125/1590/16, 60/18, 72/18, 81/20)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine 136/0631/09156/0953/1286/1391/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15)
 • Odluka o stavljanju izvan snage Programa izobrazbe o gospodarenju otpadom (Narodne novine 20/16)
 • Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine 69/16)
 • Pravilnik o termičkoj obradi otpada (Narodne novine 75/16)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 113/16)
  Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine 40/0631/09156/09111/1186/13)
  Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama ('Narodne novine', br. 113/16), osim članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4. Pravilnika koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe; članka 14.a Pravilnika koji je na snazi do skla-panja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim u-pravlja Fond; članka 15. stavka 1. i 2. Pravilnika koje su na snazi do sklapanja ugovora o o-bavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond te članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5. Pravilnika koje su na snazi do uspostave Registra​
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 106/22)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 81/20Napomena: prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 106/22), osim članka 47. i Dodatka XIII. ovoga Pravilnika koji prestaju važiti stupanjem na snagu Pravilnika iz članka 39. stavka 6. Zakona

Akti Europske unije
 • Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (Konsolidirana verzija)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 2174/2020 o izmjeni priloga I.C, III, III.A, IV., V., VII. i VIII. Uredbe (EZ) br. 1013/2006
 • Uredba Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europ-skog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kon-troli prekograničnog kretanja otpada (Konsolidirana verzija)
 • Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/1245 оd 28. srpnja 2016. o utvrđivanju preliminarne korelacijske tablice između oznaka kombinirane nomenklature predviđenih u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 i unosa otpada navedenih u prilozima III., IV. i V. Uredbi (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 204, 19.7.2016)
 • Odluka Vijeća 2003/33/EZ od 19. prosinca 2002. o utvrđivanju kriterija i postupaka za prihvat otpada na odlagališta sukladno članku 16. i Prilogu II. Direktivi 1999/31/EZ Službeni list Europske unije L 11, 16. 1. 2003., str. 27–49

Međunarodni ugovor
 • Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju (Basel, 1992.)
  Objavljena u 'Narodnim novinama – Međunarodni ugovori' br. 3/94.
  Stupila je na snagu u odnosu na Republiku Hrvatsku 7. kolovoza 1994.