Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Javni uvid u Nacrt prijedloga mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. godine

Sukladno članku 165. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članku 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine 64/08), Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje objavljuje Nacrt prijedloga mjera za smanjivanje razina prizemnog ozona na području Grada Zagreba za razdoblje od 2023. do 2028. na mrežnoj stranici Grada Zagreba i stavlja na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti u razdoblju od 3. veljače do 6. ožujka 2023. 
 
Pravna osnova za izradu i donošenje ovih mjera  je članak 54. Zakona o zaštiti zraka prema kojem izradu mjera za prizemni ozon osigurava nadležno upravno tijelo, a donosi predstavničko tijelo Grada Zagreba za svoje administrativno područje.
 
Mjerama za prizemni ozon se određuju aktivnosti zaštite zraka kojima se djeluje na izvore emisija onečišćujućih tvari koje uvjetuju nastajanje prizemnog ozona kako bi se utjecalo na smanjenje prekoračenja razine ciljne vrijednosti za prizemni ozon koja je bila prekoračena referentne 2021. godine. Provedba mjera ima za cilj pridonijeti trajnom poboljšanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba i njenom očuvanju unutar zakonom propisanih vrijednosti.
 
Nacrt prijedloga mjera za prizemni ozon je izradio ovlaštenik EKONERG d.o.o. iz Zagreba, Koranska 5.
 
Tijekom trajanja savjetovanja s javnošću, Nacrt prijedloga mjera za prizemni ozon  je dostupan na mrežnoj stranici Grada Zagreba (www.zagreb.hr) pod temama Oglasna ploča/Savjetovanje s javnošću/Otvorena savjetovanja, Energetika i zaštita okoliša/ eko.zagreb.hr/Otvorena savjetovanja i Energetika i zaštita okoliša/eko.zagreb.hr/Programi, planovi i studije na javnom uvidu te će biti stavljen na javni uvid u predvorju zgrade Gradske uprave, Trg S. Radića 1, Zagreb i u Područnom uredu Trešnjevka, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.
 
Tijekom trajanja javnog uvida, a zaključno do 6. ožujka 2023., javnost i zainteresirana javnost može svoje komentare, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Nacrt prijedloga mjera za prizemni ozon: 
-  upisati u knjige primjedbi izložene na mjestima javnog uvida radnim danom od 8,30 do 15,30 sati;
- u pisanom obliku na Obrascu za sudjelovanje javnosti dostaviti na adresu elektroničke pošte: geos@zagreb.hr, uz naznaku „Primjedba na mjere za prizemni ozon“ ili na adresu: Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb.
 
Mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji ne budu dostavljeni u roku i koji su nečitko napisani, uvredljivi ili nisu u vezi s predmetom javnog uvida neće se uzeti u obzir.