Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

REZULTATI SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU

Nakon provedene javne rasprave Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša je, u skladu s odredbama članka 24. stavka 1. Uredbe, sva mišljenja, primjedbe i prijedloge iz javne rasprave i mišljenja nadležnih tijela i osoba – sudionika u postupku te vijeća gradskih četvrti dostavio na očitovanje ovlašteniku i izrađivaču.

Sva pristigla mišljenja nadležnih tijela i osoba, kao i sva mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti dostavljeni tijekom javne rasprave, obrađeni su u zasebnom dokumentu: Javna rasprava o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba. Primjedbe su se uglavnom odnosile na izbor lokacija za postrojenje za obradu biootpada u Obreščici i reciklažno dvorište za građevni otpad Kostanjek u funkciji sanacije klizišta Kostanjek, a koje su određene izmjenama i dopunama Prostornog plana Grada Zagreba, kao i na moguće negativne utjecaje spomenutih postrojena na okoliš. Slijedom prihvaćenih primjedbi i prijedloga s javne rasprave obavljene su izmjene i dopune Nacrta prijedloga Plana i Strateške studije osobito u dijelu određivanja konačnih mjera zaštite okoliša te su iste dopunjene novim mjerama ili su korigirane na način da dodatno ublažavaju i/ili sprječavaju nastanak mogućih negativnih utjecaja planiranih postrojenja i uređaja na okoliš.

Izrađeni konačni Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba (ožujak 2018.) i Strateška studija utjecaja Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš (ožujak 2018.) upućeni su  na donošenje Gradskoj skupštini Grada Zagreba na 11. sjednicu održanu dana 26. travnja 2018. godine.

Sukladno iskazanom interesu javnosti i nakon rasprave na 11. sjednici Gradske Skupštine Grada Zagreba odustalo se od planiranog reciklažnog dvorišta za građevni otpad na lokaciji Kostanjek u funkciji sanacije klizišta Kostanjek i od planiranog postrojenja za obradu biootpada na lokaciji Obreščica.

U skladu s time, nakon razmatranja 2185 zaprimljenih primjedbi, prijedloga i mišljenja, sveukupno je prihvaćeno ili djelomično prihvaćeno oko 94% podnesaka javnosti. Zahtjevi i prijedlozi tijela i osoba te vijeća gradskih četvrti, bilo na Plan ili Stratešku studiju, većinom su prihvaćeni, osim onih koji su u suprotnosti s obvezama Grada, propisanima, općim i posebnim aktima nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike ili koji nisu u skladu s podacima iz službenih evidencija Grada Zagreba. Odgovori s obrazloženjima na primjedbe, mišljenja i prijedloge sudionika u javnoj raspravi sadržani su u dokumentu: Odgovori na mišljenja, primjedbe i prijedloge sudionika u javnoj raspravi o Strateškoj studiji o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba na okoliš i Nacrtu prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba.
Usvojene primjedbe, prijedlozi i mišljenja sudionika u javnoj raspravi integrirani su u Plan gospodarenja otpadom grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/18) i Stratešku studiju o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Grada Zagreba (svibanj 2018.) .