Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Buka prometa

Buka prometa je sveprisutan problem i predstavlja najznačajniji izvor buke u gradovima.

Zakonom o zaštiti od buke određeno je da se mjerama zaštite od buke mora spriječiti nastajanje emisije prekomjerne buke, odnosno smanjiti postojeća buka na dopuštene razine, a Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave propisuje da novoizgrađene građevine prometne infrastrukture u naseljima, treba projektirati i graditi na način da razina buke na granici planiranog koridora prometnice ne prelazi ekvivalentnu razinu buke od 65 dB(A) danju, odnosno 50 dB(A) noću.

U slučaju rekonstrukcije ili adaptacije građevina prometne infrastrukture koje stvaraju buku iznad dopuštene razine, građevine prometne infrastrukture treba projektirati, odnosno rekonstruirati ili adaptirati na način da se razina buke smanji na propisanu dopuštenu razinu. Iznimno, u slučaju kada je prilikom rekonstrukcije ili adaptacije građevina prometne infrastrukture nemoguće izvesti smanjenje razine buke primjenom uobičajenih tehničkih mjera za zaštitu od buke na sličnim građevinama, projektom treba obrazložiti razloge i dokazati da su poduzete sve raspoložive, a tehnički prihvatljive mjere za zaštitu od buke.

Za planiranje i provedbu odgovarajućih mjera zaštite od buke prometa nadležni su koncesionari, odnosno upravitelji zaduženi za izgradnju i održavanje cestovnih prometnica i pruga.