Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Provedbeni propisi

 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17, 84/19)  
 • Uredbu o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (NN 3/17)
 • Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 • Uredba o okolišnoj dozvoli (NN 8/14, 5/18)
 • Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN 64/08)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)
 • Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17, 14/20)
 • Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13 i 86/13Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15), osim odredbi članaka 12., 13., 14., 19.a, 20. st. 3., 20.a i članka 25. stavaka 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. toga Pravilnika koje važe do stupanja na snagu Uredbe iz članka 53. stavka 4. Zakona i sklapanja ugovora za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond, te članka 16. stavaka 3., 8., 9., 12., 13. i 14. Pravilnika koji vrijedi do uspostave Registra iz članka 29. Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15)
 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05, 24/06 i 28/06)
 • Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13Napomena: Prestao važiti stupanjem na snagu Pravilnika o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/2016), osim odredbi:
- članka 11. stavka 1. i članka 15. stavka 3. i 4., koje su na snazi do stupanja na snagu Uredbe;
- članka 14.a, koji je na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja i obrade otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond;
- članka 15. stavka 1. i 2., koje su na snazi do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih guma u sustavu kojim upravlja Fond;
- članka 11. stavka 4. i 5. i članka 12. stavka 1., 2., 3. i 5., koje su na snazi do uspostave Registra.