Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Savjeti za građane

Ozon (O3) - upute za građane

U ljetnim mjesecima učestale su pojave velikih vrućina i visokog UV indexa.

Povećane količine UV zračenja omogućavaju fotokemijske reakcije dušikovih oksida i hlapljivih organskih spojeva čiji je rezultat nastajanje prizemnog ozona. Varijacije koncentracija ozona tako ovise o koncentracijama njegovih prekursora, omjeru njihovih koncentracija, sunčevoj radijaciji, te općenito prisutnom onečišćenju zraka što utječe na kvalitetu zraka i kvalitetu življenja ljudi u urbanim sredinama. Pretjerano nakupljanje ozona u donjim slojevima atmosfere predstavlja opasnost za ljudsko zdravlje na način da izaziva glavobolju, iritira očnu sluznicu, grlo, nos i dišne puteve.

Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje upozorava građane da u ovim ljetnim mjesecima, pri visokim temperaturama i slaboj izmjeni zračnih masa, može doći do povišenja koncentracija ozona, prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja, te stoga upućuje građane da se pridržavaju posebnih mjera zaštite.

Više informacija o savjetima i preporukama građanima naći ćete ovdje.


Preporuke za smanjenje emisije čestica iz kućanstava primjenom mjera energetske učinkovitosti

U sezoni grijanja, gotovo 90% ukupne potrošnje energije u kućanstvu se potroši na zagrijavanje prostorija i pripremu tople vode. Upravo zbog toga, najveće energetske uštede moguće su primjenom mjera energetske učinkovitosti (poboljšanjem toplinske zaštite obiteljskih kuća, što rezultira manjom potrošnjom goriva) i korištenjem suvremenih sustava i uređaja za grijanje i regulaciju, s naprednijom tehnologijom izgaranja i manjom emisijom.

Sustav grijanja označava sve elemente (izvor topline, ogrjevna tijela, razvod cijevi, regulaciju, opskrbu energentom itd.) koji u kući, stanu ili zgradi služi za grijanje prostorija, tj. za ostvarivanje osjećaja toplinske ugodnosti.
 
 
         PREMA IZVEDBI    PREMA VRSTI GORIVA PREMA PRIJENOSNIKU ENERGIJE
Kotlovi/kombinirani kotlovi Plinski Toplovodni
Grijanje/zagrijači zraka Uljni Vrelovodni
Peći, štednjaci, kamini Kruta goriva/biomasa Parni
Solarni sustavi Električni Uljni
Toplinske crpke Solarni Toplozračni
Toplinske stanice Toplina iz okoliša Izravni (bez posrednika)
Razni posebni izvori Izmjenjivački  

   
U Gradu Zagrebu, kućanstva najviše koriste plinsko grijanje i grijanje preko toplane, dok je manja zastupljenost korištenja lož ulja, ogrjevnog drveta i električne energije.

U odabiru načina grijanja stambenih prostora izvjestan broj građana se ipak odlučio za ogrjevno drvo u malim ložištima kao alternativu plinovitim i tekućim gorivima kojima raspoloživost i ovisnost o uvozu utječu na porast nabavne cijene. Zbog toga se ogrjevno drvo kao vid krutog goriva za ogrjev nametnulo kao troškovno prihvatljiv izbor, posebice u uvjetima u kojima kućanstva s izvedenim dimnjacima imaju mogućnost ugradnje i korištenja kamina i kaljevih peći.
 
U zimskim mjesecima, pod utjecajem nepovoljnih meteoroloških uvjeta, korištenje malih ložišta na kruta goriva u kućanstvima na području grada Zagreba znatno utječe na onečišćenja zraka lebdećim česticama, koje ovisno o koncentraciji, aerodinamičkom promjeru i sastavu mogu imati utjecaj na zdravlje građana.

Osnovni preduvjet za smanjenje onečišćenja bio bi prelazak na grijanje na plin ili toplanu, a ukoliko to nije izvedivo, na biomasu kao što su pelete i brikete zbog svojih ekonomskih i ekoloških prednosti.

Naravno, s ekološkog aspekta najbolji odabir grijanja za stanovništvo i zaštitu zraka bio bi odabir i primjena novog, energetski učinkovitog sustava grijanja, koji uključuje obnovljive izvore energije -  solarne kolektore kao dugoročno isplativu investiciju za dobivanje toplinske energije pomoću Sunca i dizalice topline ili toplinske pumpe koje koriste toplinu iz okoliša kako bi zagrijale toplu vodu koja se koristi za grijanje i potrošnu toplu vodu.
 
U svrhu smanjenja onečišćenja zraka i poboljšanja njegove kvalitete Grad Zagreb je donio Akcijski plan poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 5/15) i  Program zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama u Gradu Zagrebu (Službeni glasnik Grada Zagreba, broj 6/16), koji propisuju mjere zaštite zraka usmjerene na sve sektore s pojačanim utjecajem na kvalitetu zraka.
 
Jedan od ciljeva Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka je smanjenje emisije čestica (PM10) za 30 % u sezoni grijanja na  području grada Zagreba, a mjere smanjenja odnose se na:
 
  • toplinsku zaštitu objekata, modernizaciju kućnih ložišta i kotlovnica, subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije u objektima fizičkih i pravnih osoba, plinofikaciju gradskog područja, revitalizaciju vrelovodne mreže s ciljem smanjenja energetskih gubitaka i povećanja učinkovitosti sustava toplinarstva, primjenu mjera energetske učinkovitosti i edukaciju građana o mjerama energetske učinkovitosti i načinima energetskih ušteda. 
Mjere energetske učinkovitosti predviđene su cjelovito u sklopu Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba (SEAP-a), ali one ponajprije doprinose smanjenju emisije stakleničkog plina CO2 (ugljikov dioksid).
Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka predlaže se prioritet dati onim mjerama kojima se ujedno smanjuje i emisija čestica. Ciljna skupina su kućanstva i ostali objekti koji u malim ložištima za ogrjev koriste kruta goriva.
 
Zaključno, preporuka je građanima izbjegavati korištenje peći na drva kako bi se u zimskom dijelu godine smanjila pojavnost visokih vrijednosti satnih koncentracija lebdećih čestica PM10 u zraku zbog čega se na određenim mjernim postajama evidentira prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti za PM10 od 50 µg/m3 , indeks kvalitete zraka loš ili vrlo loš.

Ukoliko građani nemaju alternative i mogućnosti da promjene način grijanja već moraju koristiti postojeće peći na drva, u nastavku je dan prikaz smjernica i korisnih informacija (preporuka) o njihovom optimalnom korištenju i održavanju, kako bi se utjecalo na smanjenje ukupnih emisija čestica na području Grada Zagreba, čime se ujedno postiže i smanjenje emisija benzo(a)pirena - B(a)P u česticama.                - https://www.doz.hr/  
               - https://eko.zagreb.hr/grijanje/105
               - https://eko.zagreb.hr/letci-jeste-li-znali/503
               - https://eko.zagreb.hr/mjere-za-povecanje-energetske-ucinkovitosti/99
               - https://eko.zagreb.hr/drugi-eko-savjeti/102