Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Direktive

 • Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (engleski);
 • 2002/91/EC Directive of the European Parliament and of the Council on energy performance of buildings (engleski);
 • 2009/0028 EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (engleski);
 • Direktiva 2005/89/EC o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe električnom energijom - engleski ;
 • Ispravak Direktive Vijeća 2004/74/EZ od 29. travnja 2004. koja dopunjuje Direktivu 2003/96/EZ o mogućnosti nekih država članica da na energetske proizvode i električnu energiju primjenjuju privremena izuzeća ili smanjene razine oporezivanja - engleski
 • Direktiva Vijeća 2004/67/EZ od 26. travnja 2004. o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe prirodnim plinom- engleski
 • Direktiva 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka dodjele ugovora o javnim radovima, ugovora o javnim opskrbama te ugovora o pružanju javnih usluga - engleski
 • Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o koordinaciji postupaka javne nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga - engleski
 • Direktiva 2004/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o unaprjeđenju kogeneracije na temelju potrošnje korisne energije na unutrašnjem tržištu energije i koja dopunjuje direktivu 92/42/EEZ- hrvatski - engleski
 • Direktiva 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava oporezivanja energetskih proizvoda i električne energije   - engleski
 • Direktiva 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. listopada 2003. o uspostavljanju sustava trgovanja dopuštenim kvotama emisija stakleničkih plinova unutar Europske zajednice i koja dopunjuje direktivu 96/61/EZ - engleski
 • Direktiva 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja direktive 98/30/EZ - engleski - Ispravak Direktive 2003/55/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište prirodnog plina i prestanku važenja Direktive 98/30/EZ - engleski
 • Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2003. o općim pravilima za unutrašnje tržište električne energije i prestanku važenja direktive 96/92/EZ - hrvatski  - engleski
 • Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu podacima o okolišu i prestanku važenja Direktive Vijeća 90/313/EEZ - engleski
 • Direktiva 2002/91/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o energetskim karakteristikama u zgradama - hrvatski - engleski
 • Direktiva 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora - engleski - Ispravak Direktive 2001/80/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2001. o graničnim vrijednostima emisija nekih onečišćujućih tvari u zrak iz velikih stacionarnih izvora - engleski
 • Direktiva 2001/77/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2001. o unaprjeđenju električne energije iz obnovljivih izvora na unutrašnjem tržištu električne energije - engleski
 • Direktiva Vijeća 1999/32/EZ od 26. travnja 1999. o smanjenju sadržaja sumpora u određenim tekućim gorivima i koja dopunjuje direktivu 93/12/EEZ - engleski
 • Direktiva Vijeća 98/93/EZ od 14. prosinca 1998. koja dopunjuje direktivu 68/414/EEZ uvodi obvezu održavanja minimalnih zaliha nafte i/ili naftnih derivata - engleski
 • Direktiva Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinka nekih javnih i privatnih projekata na okoliš - engleski