Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Informiranje javnosti


U postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš javnost i zainteresirana javnost informira se o:
  1. zahtjevu nositelja zahvata (za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš; za izdavanje upute o sadržaju studije o utjecaju zahvata na okoliš; za procjenu utjecaja na okoliš; za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša), 
  2. uputi o sadržaju studije 
  3. odluci da se studija o utjecaju zahvata na okoliš upućuje na javnu raspravu, 
  4. rješenju (o potrebi procjene utjecaja na okoliš; o prihvatljivosti zahvata za okoliš; o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša; o svakom drugom rješenju u postupku donesenom u skladu sa zakonom) 
Nadležno tijelo informacije iz svoje nadležnosti, daje i objavljuje u trajanju od 30 dana na svojim službenim stranicama, a može ih dati i javnim oglašavanjem u tisku, službenom glasilu jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, oglašavanjem na odgovarajućim oglasnim pločama i na drugi način.
 

Sudjelovanje javnosti 


Tijekom postupka procjene utjecaja nekog zahvata na okoliš od izuzetnog je značaja učešće javnosti.

Javnost, zainteresirana javnost, te drugi sudionici u javnoj raspravi kao što su tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela sudjeluju u postupku procjene utjecaja na okoliš putem javne rasprave, koja uključuje javni uvid i javno izlaganje. 

Osim što javnost i zainteresirana javnost ima pravo uvida u studiju o utjecaju zahvata na okoliš, može i: 
  • postavljati pitanja tijekom javnog izlaganja predstavnicima nositelja zahvata, voditelja izrade studije, te projektantu koji je izradio idejnu skicu ili idejno rješenje zahvata; 
  • upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se obvezno nalazi uz studiju o utjecaju na okoliš o kojoj se provodi javna rasprava; 
  • davati prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja; 
  • uputiti nadležnom tijelu pisane prijedloge i primjedbe u roku i na adresu određenima u obavijesti o javnoj raspravi. 

Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i dostavljeni u roku predviđenom za javnu raspravu. U protivnom, oni se ne uzimaju u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi. 

Uključite se u javnu raspravu, jer Vaše je mišljenje važno!

Javne rasprave koje su u tijeku u Gradu Zagrebu


KORISNE ADRESE 

GRAD ZAGREB 
GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, EKOLOŠKU ODRŽIVOST I STRATEGIJSKO PLANIRANJE  
10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Telefon: 01/610-1194, 610-1195
Fax: 01/610-1499
www.zagreb.hr


MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
 Telefon 01/ 3717-111 
 Fax: 01/ 3717-149
mzoe.gov.hr