Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Način provedbe postupaka PUO i OPUO

1. PROCJENA UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (PUO)
 
Postupak se provodi u ranoj fazi pripreme namjeravanog zahvata, prije izdavanja lokacijske dozvole za provedbu zahvata ili drugog odobrenja za zahvat za koji izdavanje lokacijske dozvole nije obvezno.

PUO se pokreće na pisani zahtjev nositelja zahvata, čiji sadržaj je propisan člankom 80. Zakona o zaštiti okoliša.

Uz zahtjev nositelj zahvata prilaže i studiju o utjecaju zahvata na okoliš. Studija o utjecaju zahvata na okoliš obuhvaća sve potrebne podatke, dokumentaciju, obrazloženja i opise u tekstualnom i grafičkom obliku, prijedlog ocjene prihvatljivosti zahvata i mjere zaštite okoliša u odnosu na zahvat te, po potrebi, program praćenja stanja okoliša. Obavezni sadržaj studije određen je Prilogom IV. Uredbe, a nositelj zahvata može, prije njene izrade, pisanim zahtjevom od nadležnog tijela, zatražiti da mu se, s obzirom na namjeravani zahvat, izda uputa o sadržaju studije.

Utjecaj zahvata na okoliš na temelju rezultata studije ocjenjuje savjetodavno stručno povjerenstvo, čiji se članovi imenuju s popisa osoba koje određuje nadležni ministar. Povjerenstvo utvrđuje cjelovitost i stručnu utemeljenost studije, može tražiti njene dorade i dopune te predlaže nadležnom tijelu upućivanje studije na javnu raspravu.
 
U javnoj raspravi javnost, zainteresirana javnost te drugi sudionici (tijela i/ili osobe određene posebnim propisima, tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela) daju mišljenja, prijedloge i primjedbe na studiju.
 
Nakon javne rasprave, povjerenstvo razmatra dostavljena mišljenja, primjedbe i prijedloge, obrazlaže razloge njihova prihvaćanja, odnosno neprihvaćanja u odnosu na najprihvatljiviju varijantu zahvata te donosi mišljenje o prihvatljivosti zahvata, na temelju kojeg nadležno tijelo odlučuje o prihvatljivosti zahvata za okoliš rješenjem. Kada procjena utjecaja zahvata na okoliš uključuje i glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u rješenju se navode i mjere ublažavanja negativnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu i/ili program praćenja stanja i izvješćivanja o stanju ekološke mreže.
 
Mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš obvezni su sadržaj glavnog projekta, koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje ili drugih akata za provedbu zahvata.

Način sudjelovanja javnosti u postupku PUO


2. OCJENA O POTREBI PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ (OPUO)
 
Kada nositelj zahvata utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata za koje se provodi OPUO, može od nadležnog tijela zatražiti pokretanje postupka OPUO ili može odmah zatražiti pokretanje postupka PUO.
OPUO se pokreće na pisani zahtjev nositelja zahvata, čiji sadržaj je propisan člankom 82. Zakona o zaštiti okoliša.
 
Uz zahtjev nositelj zahvata prilaže i elaborat zaštite okoliša, koji obvezno sadrži poglavlja određena Prilogom VII. Uredbe.

Nakon što nadležno tijelo zaprimi zahtjev za OPUO, pribavlja mišljenja od drugih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima. Postupak završava rješenjem kojim se odlučuje o potrebi provođenja PUO koje nadležno tijelo donosi na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe i uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja.
 
Način sudjelovanja javnosti u postupku OPUO


3. MIŠLJENJE o potrebi provođenja postupka OPUO i/ili PUO
 
Kada nositelj zahvata treba ishoditi mišljenje o potrebi provođenja postupka OPUO i/ili PUO od nadležnog upravnog tijela Grada Zagreba, uz pisani zahtjev treba dostaviti izvod iz raspoložive tehničke dokumentacije sa sljedećim podacima:
 
  1. Kratki opis lokacije zahvata (adresa, katastarska općina, katastarska čestica, opis postojećeg načina korištenja zemljišta i sl.);
  2. Opis zahvata (opis planiranih aktivnosti, opseg zahvata, opis tehnološkog procesa, popis aktivnosti potrebnih za realizaciju zahvata, npr. priključenje zahvata na infrastrukturu i sl.);
  3. Opis mogućih značajnih utjecaja zahvata na sastavnice okoliša, mogući rizici od akcidenata i sl.;
  4. Ako je primjenjivo, prijedlog mjera zaštite okoliša tijekom izgradnje i korištenja zahvata i/ili prijedlog programa praćenja stanja okoliša;
  5. Drugi podaci koji su relevantni za procjenu značajnijeg utjecaja zahvata na okoliš;
  6. Grafički prilozi (prikaz postojećeg i planiranog stanja, kartografski prikaz zahvata, i sl.).

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA U GRADU ZAGREBU
 
Zahtjev za provođenje postupka PUO ili OPUO, odnosno zahtjev za davanjem mišljenja o potrebi provođenja postupka OPUO i/ili PUO, podnosi nositelj zahvata ili osoba ovlaštena za njegovo zastupanje Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na adresu:

Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje
Sektor za ekološku održivost
Park Stara Trešnjevka 2, Zagreb