Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Projekt Sustavno gospodarenje energijom

Projekt Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj dio je većeg projekta Poticanje energetske efikasnosti u Hrvatskoj. Projekt SGE u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj provodi Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) te Globalnog fonda za okoliš (GEF). Projekt SGE je prije svega usmjeren na zgrade u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave, dok su prema građanstvu i uslužnom sektoru usmjerene druge aktivnosti, poput nacionalne i lokalne informativne kampanje o energetskoj efikasnosti (EE), seminara, besplatnih početnih energetskih pregleda i savjetovanja. 


Kao glavni ciljevi projekta ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata a time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva. 

U proračunima gradova i županija značajnu stavku predstavljaju troškovi energenata (prirodni plin, loživo ulje, ogrjevno drvo, električna energija) i vode u zgradama koje su u njihovom vlasništvu ili pod njihovom upravom. 

Sustavnom provedbom mjera SGE-a, gradovi i županije optimiziraju i smanjuju potrošnju energije poboljšanjem energetske učinkovitosti, a time izravno ostvaruju financijske uštede i smanjuju štetan utjecaj na okoliš. 

Praćenje i analiza potrošnje energije i vode u svim zgradama koje su uključene u gospodarenje energijom provodi se putem ISGE programa.

Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije na unaprijed definiran način, tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja:

GDJE trošimo energiju? 

Objekti: javni objekti uprave, objekti mjesne samouprave, škole, dječji vrtići, objekti kulture, sportski objekti, domovi zdravlja, domovi umirovljenika, javne vatrogasne postrojbe i DVD-i, stambeni objekti, poslovni objekti, javna rasvjeta, gradski prijevoz, prometna infrastruktura i sl. 

KAKO trošimo energiju? 

Sustavi: grijanja, hlađenja, ventilacije, rasvjete, pripreme hrane i sl. 

KOJE energente trošimo? 

Električna energija, plin, loživo ulje, drvo, toplinska energija, a u energente ubrajamo i vodu. 

KOLIKO energije trošimo? 

Koliko kWh električne energije, litara lož ulja, m3 plina i dr., te koliki su troškovi za te energente? 

Temeljni dokumenti za provedbu SGE projekta su Pismo namjere o suradnji UNDP-a i pojedinih gradova ili županija, Energetska povelja i Izjava gradonačelnika o politici energetske učinkovitosti i zaštiti okoliša.

Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba prihvatilo je, na svojoj 204. sjednici, 26. veljače 2008., Pismo namjere o suradnji Programa ujedinjenih naroda za razvoj i Grada Zagreba na projektu Sustavno gospodarenje energijom u gradovima i županijama u Republici Hrvatskoj, što ga provode Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP). 

Grad Zagreb se aktivno uključio u provedbu projekta energetske učinkovitosti u svim objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem Gradske uprave, kako bi vlastitom aktivnošću pružio pozitivan primjer svojim građanima i poslovnim subjektima da i sami počnu učinkovito koristiti energiju. 

Sustavno gospodarenje je kontinuirani proces, ako želimo potrošnju energije svesti na najmanju moguću mjeru i stoga uspješnost provedbe projekta ovisi o uspostavi registra zgrada u vlasništvu ili pod upravljanjem grada i prikupljanju podataka o energetskom konzumu tih zgrada. Kako bi počeli sustavno primjenjivati mjere energetske efikasnosti, potrebno je izraditi studije tj. energetske preglede zgrada u vlasništvu ili pod upravljanjem grada koji će dati prijedlog mjera za poboljšanje energetske efikasnosti, iznos njihove investicije, kao i rok povrata investicije. Informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE) koristi se kao alat za kontinuirano prikupljanje, pohranu i analizu podataka o potrošnji energije u zgradama. 

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: 
- smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti; 
- smanjenje štetnih utjecaja na okoliš; 
- uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ili pod upravljanjem grada preko sustava ISGE-a; 
- otvaranje EE infokutaka, EE infogalerije i EE infocentra za informiranje i edukaciju građana o primjeni energetski efikasnih tehnologija i mjera u kućanstvima.