Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Propisi i akti Grada Zagreba

 • Odluka o odvodnji otpadnih voda (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/02, 23/03, 1/08)
 • Odluka o pružanju usluga čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
 • Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/16)
 • Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/14 i 12/16)
 • Odluka o pružanju javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12)
 • Odluka o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje (5/11, 3/12, 10/12 - Rješenje (obustavljanje od izvršenja dijela Odluke o naknadi za razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje Grada Zagreba, 13/12, 8/14)
 • Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba 7/16)
 • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/13)
 • Plan za zaštitu voda Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 4/01, 13/01)
 • Plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Grada Zagreba u 2013. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 4/13)
 • Odluka o utvrđivanju lokacija za kupanje i trajanja kupališne sezone u 2016. (Službeni glasnik Grada Zagreba, 7/16)
 • Zaključak o prihvaćanju Sporazuma o primjeni Odluke o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka na području Zagrebačke županije (Službeni glasnik Grada Zagreba, 15/15)
 • Zaključak o sklapanju Sporazuma o primjeni Odluke o odvodnji otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, Veleševec i Mala Buna na dio naselja Grada Zagreba    (Službeni glasnik Grada Zagreba, 25/15).