Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakoni i propisi RH

 
 • Uredba o osnivanju Instituta za vode »Josip Juraj Strossmayer« (NN 143/21)
 • Uredba o uslužnim područjima (NN 147/21)
 • Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda (NN 89/1046/12, 51/13 i 120/14)
 • Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19)
 • Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
 • Uredba o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (NN 112/10)
 • Uredba o mjerilima ekonomičnog poslovanja isporučitelja vodnih usluga (NN 112/10)
 • Uredba o visini vodnoga doprinosa (NN 78/1076/1119/12, 151/1383/1542/1973/20)
 • Uredba o visini naknade za zaštitu voda (NN  82/1083/12151/13, 83/15, 116/18
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (NN 82/10108/13)
 • Uredba o visini naknade za korištenje voda (NN 82/1083/1210/14, 32/20140/22)
 
 • Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (NN, 66/1147/13)
 • Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje (NN 83/1076/14
 • Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN 3/11)
 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački državnih vodopravnih inspektora (NN, 114/10, 142/12)
 • Pravilnik o sadržaju Plana upravljanja vodnim područjima (NN 74/1353/1664/18)
 • Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja vodne dokumentacije (NN 120/10)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima državnog vodopravnog inspektora (NN 73/10)
 • Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 72/21)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 26/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 3/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti sprječavanja širenja i otklanjanja posljedica izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra (NN 3/20)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (NN 9/20)
 • Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (NN 81/10)
 • Pravilnik o očevidniku vađenja šljunka i pijeska (NN 80/103/14)
 • Pravilnik o načinu konzultiranja i informiranja javnosti o Nacrtu Strategije upravljanja vodama i Plana upravljanja vodnim područjima (NN 48/14)
 • Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 9/2039/22)
 • Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 26/20)
 • Pravilnik o granicama područja podslivova, malih slivova i sektora (NN 97/10, 31/13)
 • Popis građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju i mješovitih melioracijskih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku (NN 83/10)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe (NN 28/1116/14)
 • Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje (NN 28/1116/14)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba (NN 83/10)
 • Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (NN 107/14)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (NN  83/10126/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (NN 36/20)
 • Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za zaštitu voda (NN 48/19)
 • Pravilnik o polaganju ispita za vodočuvara i vodočuvarskoj iskaznici (NN 116/21)
 
 
 • Odluka o visini naknade štete za protupravno izvađen šljunak i pijesak (NN 80/10
 • Odluka o visini naknade najma, zakupa, služnosti i građenja na javnom vodnom dobru (NN  89/1088/11)
 • Odluka o Popisu voda I. reda (NN 79/10)
 • Odluka o određivanju voda pogodnih za život i rast školjkaša (NN 78/11)
 • Odluka o određivanju područja voda pogodnih za život slatkovodnih riba (NN 33/11)
 • Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj (NN 130/12)
 • Odluka o granici između kopnenih voda i voda mora (NN 89/10)
 • Odluka o granicama vodnih područja (NN 79/10)
 • Odluka o određivanju osjetljivih područja (NN 79/22)
 
 • III. Akcijski program zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 73/21)
 • Državni plan obrane od poplava (NN 84/10)
 • Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)