Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacije za proizvođače i posjednike otpada

Obveze proizvođača otpada i posjednika otpada

Osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad dužna je voditi: Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (Dalje u tekstu: Očevidnik) za svaku vrstu otpada. Očevidnik se sastoji od obrasca očevidnika i pratećih listova za pojedinu vrstu otpada.

Očevidnik se vodi u pisanom obliku, a može ga se voditi i putem mrežne aplikacije Informacijskog sustava gospodarenja otpadom na vlastiti zahtjev. Podaci u Očevidnik unose se ažurno i potpuno nakon svake nastale promjene stanja, a osoba koja ih unosi odgovorna je za njihovu istinitost. Donošenjem Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 117/2017) u primjeni su nove odredbe o vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije e-ONTO (http://eonto.azo.hr/#/Ulaz).  Sve osobe koje svojom djelatnošću proizvode otpad, a prema odredbi članka 45. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/1373/17) (Dalje u tekstu: Zakon) nisu obveznici vođenja e-ONTO očevidnika, nastavljaju voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada kao i prije stupanja na snagu novog Pravilnika, no također mogu na vlastiti zahtjev koristiti navedenu aplikaciju. Pristup sustavu registracije korisnika moguć je putem poveznice: https://iszo-portal.azo.hr/Registracija.aspx.

Proizvođač otpada i drugi posjednik otpada dužan je predati otpad, uz prateći list, osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom sukladno Zakonu te je odgovoran je za točnost podataka o otpadu navedenih u pratećem listu. Iznimno može obraditi svoj otpad ako obavlja djelatnost gospodarenja otpadom sukladno Zakonu i kao fizička osoba biološki razgradiv otpad iz svog vrta obrađuje kompostiranjem.

Posjednik opasnog otpada za opasni otpad za koji ne posjeduje deklaraciju o svojstvima otpada ili je količina otpada veća od jedne tone dužan je uz prateći list ovlaštenoj osobi predati i izvješće o ispitivanju svojstava tog otpada ne starije od 12 mjeseci, ako nije drukčije propisano propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. Ako je količina opasnog otpada poznatog sastava manja od jedne tone, posjednik opasnog otpada dužan je uz prateći list ovlaštenoj osobi predati i deklaraciju o svojstvima otpada.
Odgovornost posjednika otpada za predani otpad prestaje nakon što osoba kojoj je otpad predan na propisani način preuzme otpad i ovjeri prateći list ili dokument o prometu ako je otpad izvezen pri čemu se podaci o postupanju s otpadom čuvaju se najmanje 5 godine, odnosno 12 mjeseci ako se radi o prijevozu opasnog otpada.

Proizvođač je dužan skladištiti vlastiti proizvedeni otpad na mjestu nastanka odvojeno po vrstama otpada u skladištu vlastitog proizvedenog otpada do jedne godine od njegova nastanka, time da pravna ili fizička osoba – obrtnik može privremeno skladištiti vlastiti proizvodni otpad u količini većoj od 150 t neopasnog otpada, odnosno 200 kg opasnog otpada ako je upisana u Očevidnik određenih osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad.
Također Zakonom je propisano da pravna osoba koja je proizvođač otpada i zapošljava 50 i više osoba u roku od dvije godine od stupanja na snagu Zakona dužna je imenovati povjerenika za otpad te zamjenika povjerenika, a informaciju o tome dostaviti Hrvatskoj Agenciji za okoliš i prirodu.