Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Očevidnici

U Očevidnik sakupljača i oporabitelja upisat će se osoba koja je:
 1. sakupljač otpada ako raspolaže:
 • skladištem otpada za koje je izdan akt kojim se dozvoljava uporaba
 • financijskim jamstvom cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti sakupljanja otpada
 1. oporabitelj ako raspolaže:
 • uređajima i opremom za oporabu otpada
 • građevinom u kojoj se obavlja oporaba za koju je izdan akt za uporabu sukladno propisu kojim se uređuje gradnja
 • financijskim jamstvom cijelo razdoblje obavljanja i godinu dana nakon prestanka obavljanja djelatnosti oporabe otpada za koju se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom

U Očevidnik nusproizvoda upisat će se tvar ili predmet koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa, gradnje građevine ili tehnološkog procesa, čija primarna svrha nije proizvodnja te tvari ili predmeta te za koji kriteriji za nusproizvod nisu utvrđeni na razini Europske unije, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 1. da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta (Kao dokaz o navedenom dostavlja se preslika ugovora ili drugog dokumenta kojim se uređuje poslovni odnos između posjednika tvari ili predmeta za koju se traži upis u Očevidnik nusproizvoda i budućeg korisnika nusproizvoda iz kojeg je razvidno da je osigurana daljnja uporaba te tvari ili predmeta i njegova buduća namjena)
 2. da se tvar ili predmet može upotrijebiti izravno bez dodatne obrade, osim uobičajenim industrijskim postupcima (Kao dokaz o navedenom dostavlja se opis i tehnološka shema procesa prerade nusproizvoda, što isključuje postupke gospodarenja otpadom i potpisanu specifikaciju budućeg korisnika nusproizvoda)
 3. da tvar ili predmet nastaje kao sastavni dio proizvodnog postupka (Kao dokaz o navedenom dostavlja se opis i tehnološka shema proizvodnog procesa iz koje je razvidno što je ulazna sirovina, na koji način se prerađuje, što je proizvod, a što je proizvodni ostatak te da li tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nastaje kao sastavni dio proizvodnog procesa proizvođača nusproizvoda i dokument koji potvrđuje fizikalno – kemijska svojstva proizvodnog ostatka)
 4. da je daljnja uporaba tvari ili predmeta dopuštena, odnosno da ispunjava sve relevantne zahtjeve u pogledu proizvoda, zaštite okoliša i zdravlja ljudi za tu konkretnu uporabu i neće dovesti do značajnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi (Kao dokaz o navedenom potrebno je navesti propise i/ili norme koje se odnose na predmetni nusproizvod, te prema potrebi: fizikalno-kemijske analize izrađene od akreditiranog laboratorija, izvješće o ispitivanju, ateste kvalitete, sigurnosno-tehnički list za proizvodni ostatak uveden u registar kemikalija, dokaz da tvar ili predmet za koji se traži upis u očevidnik nusproizvoda odgovara  specifikaciji budućeg korisnika nusproizvoda i sl.)

Tvar ili predmet za koji su kriteriji za nusproizvod utvrđeni na razini Europske unije upisat će se u Očevidnik nusproizvoda ako su ispunjeni navedeni uvjeti i kriteriji za nusproizvod propisani na razini Europske unije.
Nusproizvodi životinjskog porijekla ne upisuju se u Očevidnik nusproizvoda.
Osoba upisana u Očevidnik nusproizvoda dužna je do 1. ožujka tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu dostaviti Ministarstvu Izvješće o nusproizvodima koje sadrži podatke o osobi koja proizvodi nusproizvod, vrstama i količinama nastalih nusproizvoda te korisnicima nusproizvoda.


UPUTA ZA UPIS U OČEVIDNIKE 

Za upis u Očevidnike potrebno je sljedeće:

Zahtjev za upis u očevidnike za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom popuniti putem mrežne aplikacije Registra djelatnosti gospodarenja otpadom na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, putem pristupnog linka na sljedećoj mrežnim poveznicama:  
https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja (za Očevidnik oporabe otpada; Očevidnik sakupljača uspostavit će se stupanjem na snagu pravilnika iz članka 5. stavka 5. Zakona - Pravilnik o gospodarenju otpadom) i https://ogo.mzoe.hr/Zahtjevi/Predaja?tipId=2 (za Očevidnik nusproizvoda)
Nakon što se kreira zahtjev iz aplikacije preuzeti zahtjev za ispis u PDF – u.

Ovjereni zahtjev potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.

Prema Tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi, koja je Prilog I. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, br. 92/2021, 93/2021- ispravak i 95/2021-ispravak) plaća se upravna pristojba na zahtjev u iznosu od 20,00 kn i na rješenje u iznosu od 50,00 kn. Pristojbe se plaćaju na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe. Pristojbe u iznosu do 100,00 kuna mogu se platiti u državnim biljezima i putem sustava e-Pristojbe.
 
Podaci potrebni za uplatu upravne pristojbe:
 
Opis plaćanja: Upravna pristojba za upis u Očevidnik
 
IBAN GRADA ZAGREBA: HR3423600001813300007
 
Model: HR68
 
Poziv na broj odobrenja:  5703 (pravne osobe – tvrtka/društvo) ili 5304 (fizičke osobe - obrtnici)- MB ili OIB uplatiteljaUPUTA O PRODUŽENJU UPISA U OČEVIDNIK

Osoba upisana u očevidnik sakupljača i oporabitelja u svrhu održavanja ažurnih podataka  dužna je dostaviti jednom godišnje potvrdu o namjeri obavljanja djelatnosti u narednoj godini.
Osoba koja je upisala nusproizvod u Očevidniku nusproizvoda u svrhu održavanja ažurnih podataka dužna je jednom godišnje potvrditi sukladnost nusproizvoda uvjetima na temelju kojih je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik.
 
Namjera obavljanja djelatnosti ili potvrda sukladnosti nusproizvoda provodi se na slijedeći način:

Na mrežnoj stranici Grada Zagreba potrebno je otvoriti očevidnik djelatnosti u koji ste upisani.

Podaci upisanih u odgovarajući očevidnik prikazani su u dolje navedenim poveznicama:
Kliknuti ikonu plave boje s natpisom “Produži“ u gornjem desnom kutu popisa.
Popuniti obrazac sa svim relevantnim podacima (obavezno popuniti tip očevidnika i broj upisa u očevidnik) i spremiti podatke. Provedbom navedenog postupka produženje upisa u očevidnik provest će se automatski. Obrazac nije potrebno dostaviti poštom.


UPUTA ZA IZMJENU PODATAKA U OČEVIDNIKU
 
Osoba upisana u očevidnik sakupljača i oporabitelja u svrhu održavanja ažurnih podataka  dužna je dostaviti informacije o izmjeni podatka koje je dostavila u očevidnik nadležnom tijelu u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
Osoba koja je upisala nusproizvod u Očevidniku nusproizvoda u svrhu održavanja ažurnih podataka dužna je dostaviti informacije o izmjeni podatka na temelju kojeg je ostvareno pravo upisa nusproizvoda u očevidnik u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.
 
Informaciju o izmjeni podataka potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Grad Zagreb, Gradski ured za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje, Sektor za ekološku održivost, Odjel za gospodarenje otpadom, Park Stara Trešnjevka 2, 10000 Zagreb.