Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, s tim da se reciklažnim dvorištem ne smatraju spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno zeleni otoci (ZO). Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorišta (RD), zeleni otoci (ZO) i mobilna reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana i osoba koje su ovlaštene za gospodarenje pojedinom vrstom otpada, odnosno za djelatnosti sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade pojedine vrste otpada.

Izgradnja i način rada reciklažnih dvorišta regulirani su zakonskim i podzakonskim propisima. Tako se člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) propisuje obveza odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da se osigura funkcioniranje barem jednog reciklažnog dvorišta u svakoj gradskoj četvrti, odnosno mobilne jedinice, postavljanje spremnika za miješani komunalni otpad i spremnika za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, biootpada, metala, stakla, plastike kod korisnika usluge i, kad je to prikladno, spremnike za odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila na javnoj površini te obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira i kartona, metala, stakla, plastike i tekstila.

U Zagrebu je usvojen pristup prema kojem se predviđa da RD budu smještena tako da građani mogu do njega doći na lak način i u kratkom vremenu, tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze sakupljeni otpad.

Projekti odvojenog sakupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika i posuda, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u jedanaest reciklažnih dvorišta i devet mobilnih reciklažnih dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir
 • karton                                   
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad 
Na reciklažnim dvorištima Špansko (D.Cesarića 2a), Klara (Sisačka cesta br.10), Žitnjak (Čulinečka cesta 275), Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:  
 
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Zagorska - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
 • Reciklažno dvorište Sesvete Jelkovec - Ulica Borisa Ulricha 5
 • Reciklažno dvorište Žitnjak - Čulinečka cesta 275
 • Mobilna reciklažna dvorišta
Najveća količina građevnog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica, pri čemu komadi građevnog otpada ne smiju biti veći od 40 cm.

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građeviskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg).

Na reciklažnim dvorištima Klara (Sisačka cesta br. 10), Jakuševec (Sajmišna cesta bb), Žitnjak (Čulinečka cesta bb) i Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) zaprimaju se azbestne ploče u količini do 200kg/20 ploča. Isto tako na navedenim reciklažnim dvorišima zaprimaju se i materijali na bazi gipsa (knauf), te izolacijski materijali (staklena i kamena vuna) u maksimalnoj količini do 200 kg.
 
Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.

Adrese reciklažnih dvorišta:
 • RD JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb, na ulazu odlagališta otpada (tel: 098 272 762)
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska 3 (tel: 091 2678 117)
 • RD ŠPANSKO, Dobriše Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
 • RD KAJZERICA, Ulica Žarka Dolinara 5 (tel: 099 8022 159)
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
 • RD DUBRAVA, Osječka 25 (tel: 099 8022 160)
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
 • RD KLARA, Sisačka cesta 10 (tel: 099 263 309)
 • RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5 (tel: 099 803 6772)
 • RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275 (tel: 091 267 8061)
 
Sve informacije o reciklažnim dvorištima na području Grada Zagreba nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća.