Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Reciklažna dvorišta u Gradu Zagrebu

Reciklažno dvorište (RD) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada, s tim da se reciklažnim dvorištem ne smatraju spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike, metala i tekstila koje jedinica lokalne samouprave postavlja na javnoj površini, odnosno zeleni otoci (ZO). Mobilno reciklažno dvorište – mobilna jedinica je pokretna tehnička jedinica koja nije građevina ili dio građevine, a služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorišta (RD), zeleni otoci (ZO) i mobilna reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građan i osoba koje su ovlaštene za gospodarenje pojedinom vrstom otpada, odnosno za djelatnosti sakupljanja, oporabe, zbrinjavanja ili druge obrade pojedine vrste otpada.

Izgradnja i način rada reciklažnih dvorišta regulirani su zakonskim i podzakonskim propisima. Tako se člankom 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/17) propisuje obveza odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice, postavljanje odgovarajućeg broja i vrsta spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini te obavještavanje kućanstava o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta, mobilne jedinice i spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila.

U Zagrebu je usvojen pristup prema kojem se predviđa da RD budu smještena tako da građani mogu do njega doći na lak način i u kratkom vremenu, tj. da se osigura lak pristup vozila građana, ali i manipulaciju vozilima koja odvoze sakupljeni otpad.

Projekti odvojenog sakupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su Cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu.  Još 1988. godine započelo se s odvojenim prikupljanjem nekih vrsta otpada, a danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti, u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćeni komunalni standard. U ukupno oko 6.000 spremnika i posuda, smještenih na javnim površinama, odvojeno se prikupljaju papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil i biootpad, a u deset reciklažnih dvorišta i pet mobilnih reciklažnih dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.

Popis otpada koji se može odložiti u reciklažna dvorišta:
 • papir
 • karton                                   
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET - boce
 • PE - folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički  otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad
Na reciklažnim dvorištima Špansko (D.Cesarića 2a) i Klara (Sisačka cesta br.10) i u mobilnim reciklažnim dvorištima, Zagrebački holding d.o.o. Podružnica Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta:  
 
 • Reciklažno dvorište Jakuševec - Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Tunel - Kvintička ulica bb 
 • Reciklažno dvorište Sesvete - Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Kajzerica - Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje - Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava - Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Trešnjevka Sjever - Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko - Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Klara - Sisačka cesta br. 10
 • Mobilna reciklažna dvorišta

Najveća količina građevnog otpada koju građani smiju odložiti na reciklažno dvorište je jedna puna jednoosovinska auto prikolica. Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Građevni otpad ne smije sadržavati:

 • azbestne ploče,
 • plastiku,
 • drvo,
 • metal,
 • gipsane ploče (Knauf i dr.),
 • kabele i druge ne građevinske materijale.

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građeviskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200kg u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20kg). Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 cm.

Na reciklažnim dvorištima Klara (Sisačka cesta br. 10) i Jakuševec (Sajmišna cesta bb) zaprimaju se azbestne ploče u količini do 200kg/20 ploča.

Pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta.


Adrese reciklažnih dvorišta:

Reciklažno dvorište JAKUŠEVEC, Sajmišna cesta bb, na ulazu odlagališta otpada (tel: 098 272 762)
Reciklažno dvorište TUNEL, Kvintička ulica bb (ugao Gračanske i Kvintičke ulice) (tel: 098 208 319)
Reciklažno dvorište TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska 3 (tel: 091 2678 117)
Reciklažno dvorište ŠPANSKO, Dobriše Cesarića 2a (tel: 091 2678 118)
Reciklažno dvorište KAJZERICA, Ulica Žarka Dolinara 5 (tel: 099 8022 159)
Reciklažno dvorište PRILESJE, Prilesje 1c (tel: 099 8022 158)
Reciklažno dvorište DUBRAVA, Osječka 25 (tel: 099 8022 160)
Reciklažno dvorište SESVETE, Jelkovečka bb (tel: 099 311 8457)
Reciklažno dvorište KLARA, Sisačka cesta 10 (tel: 099 263 309)

Sve informacije o reciklažnim dvorištima na području Grada Zagreba nalaze se na službenoj stranici Zagrebačkog holdinga d.o.o. – Podružnica Čistoća (www.cistoca.hr/usluge/odvojeno-skupljanje-otpada/1303).