Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Velike vrućine utječu na koncentracije prizemnog ozona (O3)

Poštovani građani,

u ljetnim mjesecima, pri učestalim pojavama velikih vrućina i visokog UV indeksa te pri slaboj izmjeni zračnih masa, dolazi do povišenja vrijednosti koncentracija ozona (O3) što utječe na kvalitetu zraka i kvalitetu življenja ljudi u urbanim sredinama.

Tako je u Gradu Zagrebu, na gradskim mjernim postajama Peščenica u Getaldićevoj ulici te Ksaver u Ksaverskoj cesti u petak 31. srpnja 2020. ovlašteni ispitni laboratorij Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada ustanovio prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon u trajanju duljem od tri sata. Prag obavješćivanja (180 µg/m3) bio je prekoračen od 12 h do 15 h. Do prekoračenja pragova došlo je jedino na navedenim mjernim postajama, dok su na ostalim mjernim postajama Grada Zagreba satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3.

S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju u narednim danima moguća su ponovna prekoračenja pragova za prizemni ozon, naročito u poslijepodnevnim satima, o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. U tom slučaju molimo da slijedite savjete i preporuke mjerodavnih tijela za javno zdravstvo te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.