Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akti Grada Zagreba iz područja gospodarenja otpadom

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZAGREBA


IZVJEŠĆA O RADU DAVATELJA USLUGE


ODLUKA NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA I USLUGA POVEZANIH S JAVNOM USLUGOM

IZVJEŠĆA O LOKACIJAMA I KOLIČINAMA ODBAČENOG OTPADA

OSTALO
  • Odluka o utvrđivanju naknade za zbrinjavanje otpada i o određivanju granice područja za umanjenu tržišnu vrijednost nekretnine (Službeni glasnik Grada Zagreba, 7/07 i 15/13)