Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Interni seminar EU projekta LEAP – Zeleni ured

U sklopu projekta LEAP na Tribini Grada Zagreba 23. rujna 2013. održan je interni seminar pod nazivom Zeleni ured.
1/6

U sklopu projekta LEAP (Leadership for Energy Action and Planning) na Tribini Grada Zagreba 23. rujna 2013. održan je interni seminar pod nazivom Zeleni ured. Na seminaru su sudjelovali predstavnici iz 16 gradskih ureda Grada Zagreba.


Grad Zagreb, Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, jedan je od partnera na EU projektu LEAP sufinanciranom od strane Intelligent Energy Europe (IEE) programa. Koordinator projekta je Town and Country Planning Association (TCPA) iz Londona, a ostali su sudionici, uz Grad Zagreb, 8 partnera – tijela lokalnih samouprava iz 7 europskih zemalja: Southampton City Council, Hannover, Cornwall Council, Hagen, South Dublin City Council, Kaunas Municipality, Sofia Municipality i Maribor.


Na početku seminara, prisutne je u ime Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj pozdravila viša stručna savjetnica pročelnika Melita Borić. U uvodnoj je riječi istaknula važnost smanjenja emisija CO2 u svim sektorima primjenom mjera energetske učinkovitosti te korištenjem obnovljivih izvora energije, kao i racionalnim upravljanjem potrošnjom i kontinuiranom edukacijom zaposlenika.


Predstavnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Nikola Petković prisutnima je predstavio energetsku politiku Grada Zagreba te ih upoznao s projektom LEAP. Energetska politika Grada Zagreba ima za cilj potaknuti racionalno gospodarenje energijom, kao i energetske uštede u objektima Gradske uprave Grada Zagreba. Također, energetska politika Grada Zagreba obuhvaća sustavno praćenje energetske potrošnje u svim objektima Gradske uprave, optimizaciju raspodjele energenata na području Grada, izradu i ažuriranje Registra emisija CO2, primjenu mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te informiranje i edukacija djelatnika i građana u cilju podizanja svijesti o potrebi zaštite okoliša i klime. Očekivani rezultat koji će proizaći iz mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba je smanjenje emisije CO2 u Gradu Zagrebu za više od 20% do 2020.


U drugom dijelu seminara okupljenima su predstavljeni ciljevi projekta, partneri koji sudjeluju na projektu te aktivnosti koje Grad Zagreb provodi kao jedan od partnera. Cilj projekta jest povećanje sposobnosti lokalnih uprava u Europskoj uniji predvođenjem i promicanjem korištenja mjera energetski održivoga razvoja te pokretanjem gospodarstva na lokalnoj razini prema smanjenju emisija CO2. Navedeni cilj ostvaruje se podizanjem razine svijesti i informiranjem stručnjaka i političara kao i razvijanjem potrebnih vještina i znanja.


Sukladno tome, posljednji dio seminara bio je posvećen konceptu Zelenog ureda kojeg su prezentirale predstavnice GU za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Ana Šimić i Barbara Kovačić.


Internim seminarom EU projekta LEAP pod nazivom Zeleni ured istaknuta je važnost implementiranja koncepta Zelenog ureda koji predstavlja skup aktivnosti, u okviru uredskog poslovanja, čijim se prakticiranjem smanjuje negativan utjecaj na okoliš, uz istovremeno povećanje učinkovitosti korištenja resursa. Cilj koji se želi postići primjenom koncepta Zelenog ureda je sustavno obrazovanje zaposlenika i donošenje mjera koje bi dovele do smanjenja troškova i negativnog utjecaja na okoliš te bi se na taj način povećala sama kvaliteta rada, ali bi se i pridonijelo zaštiti okoliša i uspješnosti i učinkovitosti u svakodnevnom poslovanju.

  

Više informacija o projektu možete pronaći na www.leap-eu.org.      

 

              

 

Vijesti