Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Velike vrućine utječu na koncentracije prizemnog ozona (O3)

Poštovani građani,
 
u ljetnim mjesecima, u uvjetima visokih temperatura zraka i visokog UV indeksa dolazi do učestalih fotokemijskih reakcija čiji je rezultat pojačano stvaranje prizemnog ozona (O3) što utječe na porast njegovih satnih koncentracija u okolnom zraku i time na kvalitetu zraka.

Tako je prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji upravlja radom državne mreže mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na području Grada Zagreba, na mjernoj postaji Zagreb-3 zabilježeno prekoračenje praga obavješćivanja za prizemni ozon (koncentracija od 180 µg/m3) u petak 1. srpnja 2022. u trajanju od 12:00 do 14:00 sati, u subotu 2. srpnja u trajanju od 15:00 do 20:00 i u nedjelju u trajanju od 10:00 do 17:00 i od 19:00 do 20:00 sati. Do prekoračenja praga došlo je jedino na mjernoj postaji Zagreb-3, dok su na svim ostalim mjernim postajama za trajno praćenje kvalitete zraka satne vrijednosti prizemnog ozona bile niže od 180 µg/m3.

S obzirom na trenutnu meteorološku situaciju i vremensku prognozu, u narednim danima u uvjetima pogodnim za stvaranje prizemnog ozona moguća su nova dnevna prekoračenja u trajanju od nekoliko sati o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni. U tom slučaju molimo da slijedite upute tijela za javno zdravstvo Grada Zagreba na https://stampar.hr/hr/novosti/preporuke-gradanima-za-postupanje-prilikom-pojave-povisenih-koncentracija-prizemnog-ozona i na https://zrak.imi.hr/te mjere zaštite zdravlja ljudi i okoliša koje se poduzimaju prilikom pojave prekoračenja praga obavješćivanja i praga upozorenja.

Dodatno o ovoj temi na: https://eko.zagreb.hr/savjeti-za-gradjane/2593.
Vijesti